| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/67/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

§ 1.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2. Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego,

3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2.

1. Radę Pożytku powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, w terminie do trzech miesięcy od daty otrzymania w tej sprawie wniosku organizacji.

2. Rada Pożytku składa się z :

1)jednego przedstawiciela Rady Miejskiej;

2)jednego przedstawiciela Prezydenta Miasta;

3)do pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

1. Członków Rady Pożytku powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, z tym że:

1)przedstawiciela Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej;

2)przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji na zebraniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta zwołanym w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku.

2. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta wybiera ze swojego grona:

- przewodniczącego,

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza.

3. Kadencja Rady Pożytku trwa 2 lata.

§ 4.

1. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności :

1)opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;

2)opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

4)udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

5)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

2. Decyzje Rady Pożytku nie są wiążące dla organów Miasta;

3. Termin wyrażenia przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego projektu uchwały. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Z każdego posiedzenia Rady Pożytku sporządzany jest protokół oraz lista obecności.

3. Protokół sporządza Sekretarz a podpisuje go Sekretarz i Przewodniczący.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Rada Pożytku swoje decyzje, wnioski i opinie podejmuje w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 7.

Za pracę w Radzie Pożytku nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8.

Obsługę kancelaryjną Rady Pożytku prowadzi Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »