| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/67/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

§ 1.

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2. Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego,

3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 2.

1. Radę Pożytku powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, w terminie do trzech miesięcy od daty otrzymania w tej sprawie wniosku organizacji.

2. Rada Pożytku składa się z :

1)jednego przedstawiciela Rady Miejskiej;

2)jednego przedstawiciela Prezydenta Miasta;

3)do pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

1. Członków Rady Pożytku powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, z tym że:

1)przedstawiciela Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego wskazuje Przewodniczący Rady Miejskiej;

2)przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierani są przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji na zebraniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta zwołanym w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku.

2. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta wybiera ze swojego grona:

- przewodniczącego,

- zastępcę przewodniczącego,

- sekretarza.

3. Kadencja Rady Pożytku trwa 2 lata.

§ 4.

1. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności :

1)opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;

2)opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

4)udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

5)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

2. Decyzje Rady Pożytku nie są wiążące dla organów Miasta;

3. Termin wyrażenia przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego projektu uchwały. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Z każdego posiedzenia Rady Pożytku sporządzany jest protokół oraz lista obecności.

3. Protokół sporządza Sekretarz a podpisuje go Sekretarz i Przewodniczący.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Rada Pożytku swoje decyzje, wnioski i opinie podejmuje w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 7.

Za pracę w Radzie Pożytku nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8.

Obsługę kancelaryjną Rady Pożytku prowadzi Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »