| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zbrosławice oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Bytomiu

Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Uchwała reguluje zasady wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotychczas pozostawały, zwanych dalej w uchwale "zwierzętami bezdomnymi".

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywać się będzie w zależności od zaistniałej potrzeby z Urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne Policji, Straży Gminnej lub mieszkańców.

§ 3. 1. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie realizowane przez wyspecjalizowanego i uprawnionego przedsiębiorcę spełniającego wymogi ustawy o ochronie zwierząt, z którym Wójt Gminy Zbrosławice zawrze stosowną umowę.

2. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzje o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Wójt Gminy Zbrosławice.

§ 4. 1. Wyłapywane zwierzęta będą przewożone bez zbędnej zwłoki do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

2. Informacja dotycząca adresu schroniska będzie dostępna w Urzędzie Gminy Zbrosławice oraz na stronie internetowej Urzędu.

3. Po 14 dniowym pobycie zwierzęcia w schronisku, jeżeli nie zgłosi się właściciel, zwierzę pozostaje w dyspozycji schroniska do czasu adopcji lub naturalnej śmierci.

§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko-weterynaryjna.

3. Przedsiębiorca zajmujący się wyłapywaniem zwierząt i ich transportem powinien posiadać pozytywną opinię właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 6. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz związane z zapewnieniem dalszej opieki w schronisku pokrywane będą z budżetu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbrosławice.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »