| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zbrosławice oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Bytomiu

Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Uchwała reguluje zasady wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotychczas pozostawały, zwanych dalej w uchwale "zwierzętami bezdomnymi".

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywać się będzie w zależności od zaistniałej potrzeby z Urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne Policji, Straży Gminnej lub mieszkańców.

§ 3. 1. Wyłapywanie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku będzie realizowane przez wyspecjalizowanego i uprawnionego przedsiębiorcę spełniającego wymogi ustawy o ochronie zwierząt, z którym Wójt Gminy Zbrosławice zawrze stosowną umowę.

2. W przypadku zwierząt gospodarskich dopuszcza się czasowe przekazanie tego typu zwierząt bezdomnych, gospodarstwu posiadającemu odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi zwierzętami. Decyzje o przekazaniu właściwemu gospodarstwu podejmować będzie Wójt Gminy Zbrosławice.

§ 4. 1. Wyłapywane zwierzęta będą przewożone bez zbędnej zwłoki do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę.

2. Informacja dotycząca adresu schroniska będzie dostępna w Urzędzie Gminy Zbrosławice oraz na stronie internetowej Urzędu.

3. Po 14 dniowym pobycie zwierzęcia w schronisku, jeżeli nie zgłosi się właściciel, zwierzę pozostaje w dyspozycji schroniska do czasu adopcji lub naturalnej śmierci.

§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko-weterynaryjna.

3. Przedsiębiorca zajmujący się wyłapywaniem zwierząt i ich transportem powinien posiadać pozytywną opinię właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

§ 6. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz związane z zapewnieniem dalszej opieki w schronisku pokrywane będą z budżetu Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbrosławice.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »