| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/93/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwala:

§ 1. 1. Gmina Knurów wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Knurów, o którym mowa w ust. 1, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem publicznym jaki zamierza osiągnąć Gmina Knurów z zakresu sportu jest:

1) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów i stowarzyszeń sportowych,

2) wspieranie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polskie związki sportowe w określonych dyscyplinach sportu,

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Knurowa.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wspieranie sportu określa corocznie Rada Miasta Knurów w uchwale budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIX/310/08 Rady Miasta Knurów z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Knurów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/93/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów

§ 1. 1. Niniejszym określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Knurów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu.

2. Celem publicznym jaki zamierza osiągnąć Gmina z zakresu sportu jest:

1) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

2) wspieranie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu,

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Knurowa.

§ 2. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej przez stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), zwanymi w dalszej części klubami sportowymi.

2. Środki finansowe na wsparcie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Knurów.

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

§ 3. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby i stowarzyszenia sportowe posiadające siedzibę i działające na terenie Gminy Knurów, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczające zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kluby sportowe mogą składać wnioski w innym terminie.

§ 5. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na wspieranie sportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu,

2) aktualny odpis statutu lub umowy spółki,

3) licencję właściwego polskiego związku sportowego,

4) licencje trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia,

5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni,

6) pisemne oświadczenie osób reprezentujących klub sportowy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.

§ 6. 1. Wnioski należy składać w Biurze Podawczym UM Knurów w terminie określonym w § 4. 1.

2. W celu oceny złożonych wniosków, Prezydent Miasta Knurów powołuje w trybie zarządzenia Komisję dla zaopiniowania i zaproponowania wysokości dotacji.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Prezydent Miasta wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub nie uzupełniono pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. Decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta po rozpatrzeniu stanowiska przedstawionego przez Komisję o której mowa w § 6 ust. 2.

§ 8. Podejmując decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji Prezydent Miasta bierze pod uwagę:

1) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu zadania,

2) stopień możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem możliwości finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych wnioskodawcy oraz jego oddziaływanie na rozwój sportu,

3) wysokość środków własnych przewidzianych na realizację zadania,

4) doświadczenia z dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,

5) wysokość środków w budżecie na wspieranie sportu,

6) opinię i propozycję wysokości dotacji przedstawione przez Komisję.

§ 9. Decyzja Prezydenta Miasta w sprawie przyznania lub odmowy udzielania dotacji zapada w ciągu 30 dni od daty zaopiniowania przez Komisję.

§ 10. 1. Przyznana dotacja może być wykorzystana na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie sportowym w określonej dyscyplinie sportu, w tym m.in. kosztów wynajmu obiektów i sprzętów niezbędnych do realizacji zadania (z wyjątkiem obiektów własnych i dzierżawionych), organizacji obozów treningowych,

2) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym m. in. kosztów obsługi sędziowskiej, medycznej i technicznej, transportu, ubezpieczenia zawodników, opłat startowych, licencji zawodników, ochrony w czasie zawodów, zakwaterowania i wyżywienia,

3) kosztów bieżących z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

4) kosztów z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego, strojów sportowych, wody mineralnej, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,

5) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

2. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, trenerów lub działaczy klubu sportowego,

2) transferów zawodników z innych klubów sportowych,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 11. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową zawarta pomiędzy Gminą Knurów, a klubem sportowym, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

§ 12. Umowa, o której mowa w § 11, (jej warunki określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)), powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

3) termin realizacji zadania,

4) wysokość wsparcia finansowego udzielonego klubowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

5) termin wykorzystania wsparcia, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego,

6) tryb i zakres kontroli zadania,

7) termin i sposób rozliczenia udzielonego wsparcia,

8) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,

9) warunki rozwiązania umowy,

10) postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z ustawami prawo zamówień publicznych, o rachunkowości i o finansach publicznych,

11) termin i zakres sprawozdań.

§ 13. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14. 1. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

2. Klub sportowy, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzania i przedkładania sprawozdania merytorycznego i finansowego (częściowego i końcowego) z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno być sporządzone i przedłożone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

4. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do uchwały.

§ 15. 1. W trakcie realizacji zadania Prezydent Miasta, poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta, może kontrolować prawidłowość wykonania zadania i wydatkowania przekazanych środków finansowych, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wglądu do wszystkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowania dotacji oraz wglądu do dokumentacji księgowej.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 16. 1. Umowa, o której mowa w § 11 może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

3) jeżeli klub sportowy przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej wbrew zapisom obowiązującej umowy,

4) jeżeli klub sportowy odmówi poddaniu się kontroli, nie przedstawi dokumentów i informacji na żądania osób kontrolujących, bądź w terminie określonym przez Gminę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

5) niezłożenia sprawozdania finansowego dotyczącego udzielonej dotacji lub podania w nim nieprawdziwych danych.

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 klub sportowy zobowiązany jest do zwrotu udzielonej mu dotacji celowej w terminie 15 dni od dnia rozwiązania umowy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

§ 17. 1. Dotacja celowa udzielona klubowi z budżetu Gminy Knurów:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) niewykorzystana w całości lub części,

podlega zwrotowi do budżetu Gminy Knurów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Zwrotowi do budżetu Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

3. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji.

§ 18. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Knurów dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

§ 19. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Knurów na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 3.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1 do warunków i trybu finansowania rozwoju sportu (Uchwała Rady Miasta Knurów nr VI/93/11 z dnia 20.04.2011 r.)
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do warunków i trybu finansowania rozwoju sportu (Uchwała Rady Miasta Knurów nr VI/93/11 z dnia 20.04.2011 r.)
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »