| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kochanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 7 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice uchwala:

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celuosiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne, związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę.

§ 2. Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, zakres zadań własnych, które mogą być zlecone podmiotom, termin składania ofert oraz przedstawia w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu rozliczenie przekazanych dotacji.

§ 3. W przypadku innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy, tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają przepisy niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podstawowym trybem zlecenia zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert.2. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 13 ust.2.3. Na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1, Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli podmiot łącznie spełni następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 15.000,00 zł, 2) zadanie publiczne zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 180 dni.4. Podmiot chcący zrealizować zadanie publiczne w trybie, którym mowa w ust. 3, składa ofertę, którą Wójt niezwłocznie zamieszcza na okres 5 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) w siedzibie Urzędu Gminy, 3) na stronie internetowej Gminy.5. W trakcie wywieszania ofert można zgłaszać uwagi dotyczące jej treści.6. Po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.7. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy temu samemu podmiotowi w trybie o którym mowa w ust. 3, w tym samym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł.8. Podstawą do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kochanowice na realizację zadań, określonych w § 3 jest oferta podmiotu w zakresie realizacji zadania wykonywanego przez gminę.9. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1) posiada własny rachunek bankowy, 2) złożył pisemne oświadczenie że: a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, środki ekonomiczne i techniczne, a także osoby mogące wykonać zadanie objęte dotacją, c) znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zadania, 3) zapewni własny wkład na realizację oferowanego zadania w przypadku współfinansowania zadania, 4) przedstawi wypis z rejestru i odpis statutu.10. Oferty rozpatrywane są pod kątem: 1) określenia, czy zadanie, które zamierza realizować podmiot ubiegający się o dotację, mieści się w zakresie zadań leżących w ustawowej kompetencji samorządu gminnego, 2) ustalenia, czy podmiot posiada zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające wykonanie zadania publicznego, 3) oceny prawidłowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 4) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego w ofercie gwarantuje jego prawidłowe i terminowe wykonanie, 5) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy oparciu o przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej z podmiotem, który wygrał konkurs lub którego oferta została przyjęta z pominięciem otwartego konkursu ofert.2. Załącznikami do w/w umowy są: 1) złożona przez podmiot oferta realizacji zadania publicznego, 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, 3) zaktualizowany kosztorys, 4) oświadczenie podmiotu o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.3. Umowa w szczególności powinna określać: 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 2) wysokość dotacji celowej udzielonej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności, 3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, 4) tryb kontroli wykonywania zadania, 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, 6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż terminy określone w art. 251 ustawy o finansach publicznych.4. Umowa może zostać zawarta na okres do trzech lat.

§ 6. Wójt Gminy Kochanowice określa w projekcie budżetu globalne kwoty przeznaczone na zadania planowane do powierzenia w trybie niniejszej uchwały oraz umieszcza wykaz tych zadań w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej.

§ 7. Wielkość przyznanych dotacji określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok, wyliczając je w załączniku do uchwały w szczegółowości dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z podaniem celu, na jaki dotacja została przeznaczona.

§ 8. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu środków na rachunek bankowy podmiotu.

§ 9. Dotacja może być przekazana w jednej lub kilku ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.

§ 10. Podmiot dotowany w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania przedkłada sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, określonego w umowie. Do sprawozdania muszą być załączone kserokopie dowodów księgowych, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych oraz inne dokumenty dowodowe identyfikujące rodzaj zleconych zadań, np.: listy obecności, ewidencje uczestników, jednostkowe koszty wyżywienia, itp. oraz -do wglądu- oryginały dowodów księgowych, o których mowa wyżej. Na oryginałach dowodów księgowych stanowiących rozliczenie dotacji winna zostać umieszczona pieczęć o treści: „Rozliczono z dotacji Gminy Kochanowice kwotę w wysokości ……… zgodnie z umową nr………. z dnia………. Kochanowice, dnia…………. podpis”.

§ 11. W postępowaniu o udzielenie dotacji stosuje się formularze ofert, umów i sprawozdań określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie jest jawne.2. Ogłaszanie otwartego konkursu ofert, jak i podanie jego wyników następuje: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) w siedzibie Urzędu Gminy, 3) na stronie internetowej Gminy.

§ 13. 1. Kontrola terminowości i rzetelności realizacji zadania publicznego, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu należy do obowiązków referatu Urzędu Gminy nadzorującego merytorycznie wykonanie zadania.2. Dokonanie kontroli polegać będzie w szczególności na ocenie: 1) stanu realizacji zadania, 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania, 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.4. Wyniki kontroli przedstawiane są Wójtowi Gminy.

§ 14. Dotacje udzielone z budżetu gminy: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami. Postanowienia art. 252 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

§ 15. Podmioty otrzymujące dotację są obowiązane prowadzić w celu rozliczenia dotacji, ewidencję księgową zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

§ 16. Traci moc uchwała Nr 119/XVI/2004 Rady Gminy Kochanowice z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kochanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »