| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kochanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 7 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice uchwala:

§ 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celuosiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne, związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę.

§ 2. Wójt Gminy Kochanowice podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, zakres zadań własnych, które mogą być zlecone podmiotom, termin składania ofert oraz przedstawia w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu rozliczenie przekazanych dotacji.

§ 3. W przypadku innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy, tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają przepisy niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podstawowym trybem zlecenia zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert.2. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 13 ust.2.3. Na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1, Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli podmiot łącznie spełni następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 15.000,00 zł, 2) zadanie publiczne zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 180 dni.4. Podmiot chcący zrealizować zadanie publiczne w trybie, którym mowa w ust. 3, składa ofertę, którą Wójt niezwłocznie zamieszcza na okres 5 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) w siedzibie Urzędu Gminy, 3) na stronie internetowej Gminy.5. W trakcie wywieszania ofert można zgłaszać uwagi dotyczące jej treści.6. Po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.7. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy temu samemu podmiotowi w trybie o którym mowa w ust. 3, w tym samym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł.8. Podstawą do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kochanowice na realizację zadań, określonych w § 3 jest oferta podmiotu w zakresie realizacji zadania wykonywanego przez gminę.9. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 1) posiada własny rachunek bankowy, 2) złożył pisemne oświadczenie że: a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac i czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, środki ekonomiczne i techniczne, a także osoby mogące wykonać zadanie objęte dotacją, c) znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zadania, 3) zapewni własny wkład na realizację oferowanego zadania w przypadku współfinansowania zadania, 4) przedstawi wypis z rejestru i odpis statutu.10. Oferty rozpatrywane są pod kątem: 1) określenia, czy zadanie, które zamierza realizować podmiot ubiegający się o dotację, mieści się w zakresie zadań leżących w ustawowej kompetencji samorządu gminnego, 2) ustalenia, czy podmiot posiada zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające wykonanie zadania publicznego, 3) oceny prawidłowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 4) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego w ofercie gwarantuje jego prawidłowe i terminowe wykonanie, 5) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu gminy oparciu o przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej z podmiotem, który wygrał konkurs lub którego oferta została przyjęta z pominięciem otwartego konkursu ofert.2. Załącznikami do w/w umowy są: 1) złożona przez podmiot oferta realizacji zadania publicznego, 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, 3) zaktualizowany kosztorys, 4) oświadczenie podmiotu o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.3. Umowa w szczególności powinna określać: 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 2) wysokość dotacji celowej udzielonej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności, 3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, 4) tryb kontroli wykonywania zadania, 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, 6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż terminy określone w art. 251 ustawy o finansach publicznych.4. Umowa może zostać zawarta na okres do trzech lat.

§ 6. Wójt Gminy Kochanowice określa w projekcie budżetu globalne kwoty przeznaczone na zadania planowane do powierzenia w trybie niniejszej uchwały oraz umieszcza wykaz tych zadań w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej.

§ 7. Wielkość przyznanych dotacji określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok, wyliczając je w załączniku do uchwały w szczegółowości dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z podaniem celu, na jaki dotacja została przeznaczona.

§ 8. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu środków na rachunek bankowy podmiotu.

§ 9. Dotacja może być przekazana w jednej lub kilku ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.

§ 10. Podmiot dotowany w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania przedkłada sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, określonego w umowie. Do sprawozdania muszą być załączone kserokopie dowodów księgowych, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych oraz inne dokumenty dowodowe identyfikujące rodzaj zleconych zadań, np.: listy obecności, ewidencje uczestników, jednostkowe koszty wyżywienia, itp. oraz -do wglądu- oryginały dowodów księgowych, o których mowa wyżej. Na oryginałach dowodów księgowych stanowiących rozliczenie dotacji winna zostać umieszczona pieczęć o treści: „Rozliczono z dotacji Gminy Kochanowice kwotę w wysokości ……… zgodnie z umową nr………. z dnia………. Kochanowice, dnia…………. podpis”.

§ 11. W postępowaniu o udzielenie dotacji stosuje się formularze ofert, umów i sprawozdań określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie jest jawne.2. Ogłaszanie otwartego konkursu ofert, jak i podanie jego wyników następuje: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) w siedzibie Urzędu Gminy, 3) na stronie internetowej Gminy.

§ 13. 1. Kontrola terminowości i rzetelności realizacji zadania publicznego, zarówno w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakończeniu należy do obowiązków referatu Urzędu Gminy nadzorującego merytorycznie wykonanie zadania.2. Dokonanie kontroli polegać będzie w szczególności na ocenie: 1) stanu realizacji zadania, 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania, 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.4. Wyniki kontroli przedstawiane są Wójtowi Gminy.

§ 14. Dotacje udzielone z budżetu gminy: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami. Postanowienia art. 252 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

§ 15. Podmioty otrzymujące dotację są obowiązane prowadzić w celu rozliczenia dotacji, ewidencję księgową zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

§ 16. Traci moc uchwała Nr 119/XVI/2004 Rady Gminy Kochanowice z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kochanowice podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »