| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/74/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm)., art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)., oraz art.4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz 95) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Skoczów dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Skoczów na poziomie 200 zł na każde dziecko objęte opieką.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Skoczów dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Skoczów na poziomie 100 zł na każde dziecko objęte opieką.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie przysługują jednostkom budżetowym Gminy Skoczów.

§ 2. Osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Skoczów żłobki lub kluby dziecięce, składają Burmistrzowi Miasta Skoczowa wniosek o rejestrację.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).

3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/21 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenia dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »