| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6 ust. 13, ust. 14 i ust. 15 oraz art. 9 ust 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz 1461, Nr 226, poz.1475), art. 6a ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust. 9, ust. 10 ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala :

§ 1. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, danych o zwolnieniach podatkowych oraz danych o obiektach budowlanych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1. "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" (IN-1) - stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały /składana przez osoby fizyczne/.

2. "Deklaracja na podatek od nieruchomości" (DN-1) - stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały /składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe/.

3. "Dane o obiektach budowlanych" (IN-OB) - stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały /składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/.

4. "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1) - stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz danych o zwolnieniach podatkowych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1. "Informacja w sprawie podatku rolnego" (IR-1) - stanowiąca załącznik Nr 5 do uchwały /składana przez osoby fizyczne/.

2. " Deklaracja na podatek rolny" (DR-1) - stanowiąca załącznik Nr 6 do uchwały /składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych/.

3. "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1) - stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego oraz danych o zwolnieniach podatkowych dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego na terenie miasta Tarnowskie Góry:

1. "Informacja w sprawie podatku leśnego" (IL-1) - stanowiąca załącznik Nr 8 do uchwały /składana przez osoby fizyczne/.

2. " Deklaracja na podatek leśny" (DL-1) - stanowiąca załącznik Nr 9 do uchwały /składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa/.

3. "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1) - stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 4. Wzory formularzy określone w § 1, § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały - mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. 1. Format elektroniczny formularzy wykazanych w § 1, § 2 oraz § 3 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi:

a) w "informacji w sprawie podatku od nieruchomości" (IN-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 1A do uchwały,

b) w "deklaracji na podatek od nieruchomości" (DN-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 2A do uchwały,

c) w "danych o obiektach budowlanych" (IN-OB) w formacie XML - określa załącznik Nr 3A do uchwały,

d) w "danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 4A do uchwały,

e) w "informacji w sprawie podatku rolnego" (IR-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 5A do uchwały,

f) w "deklaracji na podatek rolny" (DR-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 6A do uchwały,

g) w "danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 7A do uchwały,

h) w "informacji w sprawie podatku leśnego" (IL-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 8A do uchwały,

i) w "deklaracji na podatek leśny" (DL-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 9A do uchwały,

j) w "danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1) w formacie XML - określa załącznik Nr 10A do uchwały.

§ 6. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Wzory formularzy mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej przez portal http://www.e-urzad.tarnowskiegory.pl po uprzedniej rejestracji na portalu.

§ 8. Przesyłane w formie elektronicznej wzory formularzy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (DZ. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

§ 9. Wzory formularzy przesyłane w formie elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Portal Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w momencie otrzymania deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje podatnikowi Urzędowe Potwierdzenie Odbioru z określoną datą i czasem wpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

§ 10. Przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 11. Określa się limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikające z deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 5 mln złotych.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2006r. Nr 147, poz. 4453 oraz Uchwała Nr II/20/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2010r., Nr 271, poz. 4563.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowskie Góry, a także poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1A.pdf


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2A.pdf


Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3A.pdf


Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik4A.pdf


Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik5A.pdf


Załącznik Nr 6A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik6A.pdf


Załącznik Nr 7A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik7A.pdf


Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik8A.pdf


Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik9A.pdf


Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr IX/106/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik10A.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »