| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21), art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli określa „Regulamin Modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie”, stanowiący integralny załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LI/644/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie – I etap pilotażowy Programu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

§ 1. Definicje

1. Urząd – Urząd Miejski w Zawierciu.

2. Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Operator - wybrany przez Gminę Zawiercie podmiot posiadający upoważnienia Gminy Zawiercie do realizacji poszczególnych etapów PONE.

4. Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

5. Inwestor – właściciel Budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Zawiercie, do którego posiada tytuł prawny, który złożył Wniosek oraz pozytywnie przeszedł etap Weryfikacji.

6. Wykonawca – firma instalacyjna zakwalifikowana do Programu przez Operatora, dokonująca wymiany i dostawy źródła ciepła, montażu i dostawy układu solarnego zgodnie z zasadami Programu.

7. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych.

8. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo stałe nowej generacji; z wyłączeniem kotłów komorowych; nieemisyjne źródło ciepła tzw. alternatywne takie jak układ solarny, pompy ciepła.

9. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora.

10. Weryfikacja – dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym Wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w Budynku Inwestora.

11. Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Programie.

12. Umowa – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.

13. Lista Rankingowa – Lista Inwestorów po pozytywnej Weryfikacji, mieszczących się w limitach ustalanych do realizacji na dany rok.

14. Lista Rezerwowa – Lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestorów.

15. Kosztorys – przygotowany na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

16. Koszty kwalifikowane – to koszty prac związane z demontażem, zakupem i montażem nowego źródła ciepła.

17. Zakres modernizacji – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, instalacja układu solarnego lub pompy ciepła.

§ 2. Forma i wysokość dotacji na poszczególne inwestycje

1. Przyjmuje się realizację wariantów modernizacji zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem.

2. Forma i wysokość dotacji w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na realizację tego zadania na dany rok oraz umowy pożyczki zawartej przez Gminę Zawiercie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Inwestor przystępujący do udziału w Programie może ubiegać się o dotację w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości podanej w kolumnie nr 6 poniższej tabeli i kwoty ujętej w kolumnie 7 tabeli jako środki Urzędu.

Tytuł Tabela  1.
Wysokość dotacji

Wariant

Zakres modernizacji

Przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki własne mieszkańca

Środki Urzędu

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zabudowa kotła na węgiel

12 000,00

40%

4 800,00

60%

7200,00

2.

Zabudowa kotła na gaz

12 000,00

40%

4 800,00

60%

7200,00

3.

Zabudowa na pozostałe (m.in. biomasa, olejowy, słoma, pelety, drewno)

12 000,00

40%

4 800,00

60%

7200,00

4.

Zabudowa układu solarnego, pomp ciepła

15 000,00

40%

6 000,00

60%

9000,00

4. Wysokość dotacji dla danego Inwestora będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie Kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów Kwalifikowanych szczegółowo określonych indywidualnie, zgodnie z §5 Regulaminu.

5. Przedmiotem dotacji są Koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej Umowy. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

6. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada każdego roku.

§ 3. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa uwzględniająca Wariant oraz termin realizacji inwestycji.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu i Operatora, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu.

4. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może złożyć tylko jeden Wniosek.

5. Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku. W przypadku Wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Urzędu, co będzie potwierdzone w dzienniku podawczym Urzędu.

6. Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową w danym roku ze względu na limity, o których mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu, umieszczane będą na Liście Rezerwowej na ten rok, z uwzględnieniem deklaracji złożonej we Wniosku i zapisów ust. 5. Osoby te stanowią równocześnie Listę Rezerwową dla Listy Rankingowej na rok, na który pierwotnie złożony został Wniosek.

7. Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

8. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej na dany rok kalendarzowy zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego Wariantu.

9. Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.

10. Wyboru Wariantu oraz Wykonawcy zadań realizowanych w ramach Programu dokonuje Inwestor według deklaracji złożonej we Wniosku.

11. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:

1) na stronie internetowej Operatora Programu/Urzędu;

2) w Punkcie Obsługi Klienta Operatora/Urzędu;

3) telefonicznie u Operatora/w Urzędzie.

§ 4. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:

1) jest właścicielem Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Zawiercie i przedstawia Operatorowi tytuł prawny do nieruchomości, a mianowicie:

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktu aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej,

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze prawo lokalowe) – odpis z księgi wieczystej,

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) – stosowna umowa, a w przypadku dożywocia – odpis z ksiąg wieczystych,

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie ustawowe lub testamentowe.

2) w przypadku wariantów z wymianą źródła ciepła - posiada zainstalowane i pracujące w Budynku Stare źródło ciepła na paliwo stałe,

3) w przypadku wariantu zabudowa układu solarnego - posiada zainstalowane i pracujące źródło ciepła, które służy także do przygotowania ciepłej wody, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny (w przypadku kotłów na paliwa stałe dokumentujący sprawność pieca wyższą lub równą 80%),

4) nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem kominka bez płaszcza wodnego i pieca gazowego pracującego w instalacji c. w. u.,

5) posiada aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich odbiór,

6) spełnia wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych.

2. Ponadto Inwestor oświadcza, że:

1) Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2) nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła Budynku,

3) nie uzyskał jeszcze dotacji w ramach tego samego wariantu Programu na modernizację wnioskowanego Budynku.

3. Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi/Urzędowi do Budynku celem przeprowadzenia Weryfikacji.

4. Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.

5. Inwestor zawrze z Operatorem/Urzędem i Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

6. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu, Operatora lub Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.

7. Inwestor wpłaci w terminie na rzecz Wykonawcy zaliczkę przewidzianą Umową.

8. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

9. W przypadku wymiany Starego źródła ciepła na kocioł gazowy Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:

1) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydanej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu, jeżeli jest wymagane ;

2) przedłożenia informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wymienionych w punkcie 9.1., jeżeli jest wymagane;

3) po zakończeniu zadania do zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych wymienionych w punkcie 9.1, jeżeli jest wymagane.

10. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

11. Umowy na wszystkie prace wyszczególnione w ramach danego Wariantu Programu zawarte zostaną w obecności stron, to jest: Operator, Inwestor oraz Wykonawca.

12. Umowy związane z pełnym Zakresem modernizacji należy zawierać w tym samym czasie.

13. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.

14. Wszystkie prace realizowane w ramach danego Wariantu muszą być wykonane w tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez Fundusz w danym roku budżetowym.

15. W przypadku zbycia Budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych Umów przechodzą na kolejnych właścicieli Budynku.

16. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator/Urząd.

§ 5. Zakres Kosztów Kwalifikowanych

1. Zakres Kosztów Kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.

2. Koszty Kwalifikowane stanowią w szczególności:

1) Dla kotłów c. o.:

- demontaż i utylizacja Starego źródła ciepła,

- zakup i montaż Nowego źródła ciepła,

- zakup i montaż niezbędnej armatury oraz osprzętu do zainstalowania nowego źródła ciepła.

2) Dla instalacji układu solarnego:

- zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego,

- zakup i montaż niezbędnej armatury oraz osprzętu do zainstalowania układu solarnego, montaż układu solarnego.

3. W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres Kosztów Kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

4. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.:

1) wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia,

2) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),

3) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z wymiana/wprowadzeniem np. montaż naczynia zbiorczego, montaż wkładu kominowego itp.,

4) zakup i montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

5) budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego,

6) zakup i montaż naczynia wzbiorczego w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,

7) zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – nie będącej elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle, itp.

8) likwidacja pieców węglowych (kaflowych) oraz wykonanie instalacji c.o. zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego wariantu.

§ 6. Warunki dopuszczenia kotłów węglowych do Programu

1. W przypadku kotłów na paliwa stałe kocioł powinien posiadać certyfikat ekologiczny lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający osiągnięcie sprawności wyższej lub równej 80%.

2. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.

3. Konstrukcja kotła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych.

4. Nie dopuszcza się do udziału w Programie kotłów komorowych.

§ 7. Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy modernizacji systemów grzewczych

1. Wykonawca modernizacji systemów grzewczych winien spełnić warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:

1) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

2) terminowym wywiązywaniu się z Umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem,

3) zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.

3. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży Operatorowi oraz Urzędowi. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

4. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu.

5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Urząd może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.

§ 8. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia w dowolnym momencie trwania Programu Operator bezpowrotnie skreśli Inwestora z Listy Rankingowej bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

2. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanej dotacji uzyskanej w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

3. W przypadku usunięcia źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót związanych z jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

4. Wykonanie innych Zadań modernizacyjnych w obrębie Budynku nie związanych z realizacją Programu w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót wymaga każdorazowo zgody Urzędu lub Operatora. W przypadku samowolnego wykonania prac stosowane będą konsekwencje wynikające z treści ust. 3.

5. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym kwartale planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z Listy Rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

6. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.

7. Operator w imieniu Urzędu ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków Umowy lub Regulaminu.

8. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z Programu bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku. Wyznacza się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów:

1) 60 dni od daty Weryfikacji na dostarczenie dokumentacji wstępnej (odpis z Księgi Wieczystej, karta inwentaryzacji, umowa na wywóz śmieci, opinia kominiarska),

2) 30 dni od daty przedłożenia kompletnej dokumentacji wstępnej na wybór Wykonawców, przedłożenie Kosztorysów i podpisanie Umów.

9. Inwestor ma prawo do maksymalnie jednej zmiany Wariantu i terminu realizacji Zadania modernizacji. Nie przystąpienie do realizacji w zmienionym terminie, skutkuje wykluczeniem Inwestora z Programu.

10. Wniosek o zmianę terminu lub Wariantu o którym mowa w ust. 9 może nastąpić najpóźniej do dnia Weryfikacji w formie pisemnej.

11. W przypadku zmiany terminu realizacji lub Wariantu po dniu Weryfikacji Inwestor zostanie przesunięty na koniec Listy Rezerwowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/73/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »