| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Budżetowa na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26 968 605,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 22 355 643,00zł,

b) majątkowe w kwocie 4 612 962,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 021 125,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 21 665 539,00zł,

b) majątkowe w kwocie 9 355 586,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 052 520,00zł , który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 925 770,00zł,

b) kredytów w kwocie 1 200 000,00zł,

c) pożyczek w kwocie 926 750,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 487 204,00zł , które będą pochodzić z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 360 454,00zł,

b) kredytów w kwocie 1 200 000,00zł,

c) pożyczek w kwocie 926 750,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 434 684,00zł, na:

a) spłatę zaciągniętych pożyczek w 434 684,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 33 333,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 126 750,00zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 434 684,00zł.

§ 5. Ustala się rezerwy w wysokości 720 000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 280 000,00zł,

2. rezerwy celowe w wysokości 440 000,00zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,

- na wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 380 000,00zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 580 424,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie 118 600,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- w kwocie 71 400,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 124 993,67zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach:

1) przychody – 4 297 417,00 zł,

2) koszty – 4 280 820,00zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- zmianach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- na przesunięciach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2 douchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »