| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2011r.

Uchwała Budżetowa na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26 968 605,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 22 355 643,00zł,

b) majątkowe w kwocie 4 612 962,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 021 125,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 21 665 539,00zł,

b) majątkowe w kwocie 9 355 586,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 052 520,00zł , który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 925 770,00zł,

b) kredytów w kwocie 1 200 000,00zł,

c) pożyczek w kwocie 926 750,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 487 204,00zł , które będą pochodzić z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 360 454,00zł,

b) kredytów w kwocie 1 200 000,00zł,

c) pożyczek w kwocie 926 750,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 434 684,00zł, na:

a) spłatę zaciągniętych pożyczek w 434 684,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 33 333,00 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 126 750,00zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 434 684,00zł.

§ 5. Ustala się rezerwy w wysokości 720 000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 280 000,00zł,

2. rezerwy celowe w wysokości 440 000,00zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,

- na wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 380 000,00zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 580 424,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie 118 600,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- w kwocie 71 400,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 124 993,67zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach:

1) przychody – 4 297 417,00 zł,

2) koszty – 4 280 820,00zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- zmianach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- na przesunięciach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2 douchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »