| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łękawica na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) , art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217 ust. 1, art.218, art.219, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) i art.26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590 z późn.zmianami ).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.824.824 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

1) dochody bieżące : 11.247.642 zł.,

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p - 849.422 zł.,

2) dochody majątkowe : 13.577.182 zł.,

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p - 9.199.441 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.499.313 zł ., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące : 10.716.355 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych 7.847.830 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.035.881 zł .,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.811.949 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące 218.191 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.830.298 zł. ,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 720.036 zł.,

e) obsługa długu 100.000 zł. ,

2) wydatki majątkowe : 15.782.958 zł. , w których wyodrębnia się w szczególności:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.782.958 zł. , z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 11.195.925 zł .

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 r. w wysokości 15.782.958 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.674.489 zł. , który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) kredytów - 1.622.825 zł., b) pożyczek - 51.664 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.071.569 zł. , rozchody w wysokości 1.397.080 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 479.300 zł , w tym:1) ogólną w wysokości 120.000 zł ., 2) celową w wysokości 359.300 zł ., z przeznaczeniem na: realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000 zł ., oraz na oświatę 331.300 zł .

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a:

a) przychody - 1.801.058 zł.

b) wydatki - 1.792.374 zł.

§ 8. 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy z tytułu dopłaty do odpadów - 14.316 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 139.675 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 63.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę - 425.490 zł. zg. z załącznikiem nr 11.

5) Dotacja dla Izby Rolniczej na łączna kwotę - 700 zł. zg. z załącznikiem nr 11.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 w wysokości 122.762 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

2) dokonywania zmian w planie: wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie,

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę do kwoty 200.000 zł .,

6) ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i poręczeń - do wysokości 50.000 zł .

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.078.473 zł ., w tym :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t - 1.674.489 zł.,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t - 1.500.000 zł ,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.071.569 zł.,

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 332.415 zł.,

§ 11. 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Planowane Dochody Budżetu Gminy Łękawica na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Planowane wydatki budżetu Gminy Łękawica na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2011 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2011 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2011

Załącznik Nr 10 a do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik10 a.doc

Plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2011 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/31/11
Rady Gminy Łękawica
z dnia 23 lutego 2011 r.
Zalacznik12.xls

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »