| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), Rada Gminy Ożarowice u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 19.528.815 zł, w tym:

1) dochody bieżące 15.128.419 zł

2) dochody majątkowe 4.400.396 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.580.314 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 14.613.984 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.387.974 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.695.554 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.692.420 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.565.500 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.244.192 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 246.318 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 50.000 zł

f) obsługa długu publicznego 120.000 zł

2) wydatki majątkowe 10.966.330 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.966.330 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.716.959 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.725.000 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.425.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

• termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 900.000 zł;

• modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych - 300.000 zł;

• realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 225.000 zł.

2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 5.300.000 zł, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z:

• budową, rozbudową i modernizacją dróg gminnych - 3.000.000 zł;

• budową i przebudową strażnic w Niezdarze i Zendku – 2.300.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.573.077 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.496.578 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44.000 zł

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.701 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 783.079 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

2. Zestawienie dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3.000 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 5.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 280.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 270.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8. 1. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6

§ 10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 2.697.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 2.000.000 zł

2) wydatki 2.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 6.725.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 6.725.000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

2. Ustala się limit w wysokości 600.000 zł dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2011

§ 14. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik do Uchwały Nr III/25/2010
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik.pdf

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »