| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/III/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.667.916 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11.595.367 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4.072.549 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.208.228 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.257.156 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.951.072 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 2.540.312 zł . Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczki w kwocie 1.479.899 zł,

b) wolne środki w kwocie 1.060.413 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.938.412 zł z tego:

a) pożyczki o łącznej kwocie 1.479.899 zł na zadania inwestycyjne,

b) wolne środki w wysokości 1.458.513 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 398.100 zł .

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000 zł ,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 18.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.960 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.200 zł .

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.500 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 58.900 zł .

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody – 4.016.357 zł , w tym:

dotacje celowe z budżetu na inwestycje 2.898.387 zł ,

dotacja przedmiotowa w wysokości 93.260 zł ,

- wydatki - 4.018.707 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.479.899 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 398.100 zł .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał. 1 dochody 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał. 2 wydatki 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał. 3 przychody 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. 4 Wyd inw jednor

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. 5 Adm. rządowa 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zał. 6 Porozumienia z admin.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zał. 7 Dochody ze zlec 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zał. 8 KZB

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »