| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/III/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.667.916 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11.595.367 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4.072.549 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.208.228 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.257.156 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.951.072 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 2.540.312 zł . Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczki w kwocie 1.479.899 zł,

b) wolne środki w kwocie 1.060.413 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.938.412 zł z tego:

a) pożyczki o łącznej kwocie 1.479.899 zł na zadania inwestycyjne,

b) wolne środki w wysokości 1.458.513 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 398.100 zł .

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000 zł ,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 18.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.960 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.200 zł .

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.500 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 58.900 zł .

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody – 4.016.357 zł , w tym:

dotacje celowe z budżetu na inwestycje 2.898.387 zł ,

dotacja przedmiotowa w wysokości 93.260 zł ,

- wydatki - 4.018.707 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.479.899 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 398.100 zł .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał. 1 dochody 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał. 2 wydatki 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał. 3 przychody 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. 4 Wyd inw jednor

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. 5 Adm. rządowa 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zał. 6 Porozumienia z admin.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zał. 7 Dochody ze zlec 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zał. 8 KZB

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 18/III/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2011

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »