| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.37.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, w związku z art.5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty określone z art.2 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm. ),

2. odpadach komunalnych zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne zbierane do typowych pojemników, pozostałość po segregacji,

3. podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzący tego rodzaju działalność zakład będący jednostką organizacyjną Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Rozdział II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1. wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych,

2. utrzymywania w czystości i należytym stanie sanitarnym miejsc, gdzie znajdują się urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,

3. utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie, dezynfekcję, zapobieganie rozprzestrzenianiu się odorów odpadogennych w sposób zgodny z normami sanitarnymi, jak również w odpowiednim stanie technicznym poprzez konserwację i naprawę w przypadku wystąpienia usterki,

4. prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości,

5. przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych do odbioru podmiotowi uprawnionemu w terminach ustalonych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym bądź zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,

6. niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, tworzącego się błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem ust.7, z powierzchni nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego, w tym z chodników, podwórzy, przejść, schodów, wjazdów do posesji, bram, itp. w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz utrzymywania ich szorstkości,

7. uprzątania chodników przyległych do drogi publicznej i położonych wzdłuż nieruchomości poprzez ich zamiatanie w okresie od kwietnia do listopada w każdą środę lub czwartek. Zebraną zmiotkę można pozostawić na chodniku w miejscu nie zakłócającym ruchu do czasu usunięcia jej przez służby porządkowe działające na zlecenie zarządcy drogi. Uprzątanie zanieczyszczeń z chodników w pozostałym okresie zobowiązuje właściciela nieruchomości graniczącej bezpośrednio z chodnikiem do usuwania zebranej zmiotki do pojemników/kontenerów będących w jego posiadaniu.

8. utrzymania czystości i porządku poprzez usuwanie na bieżąco na terenie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zalegających odpadów oraz koszenie i usuwanie traw, chwastów.

§ 4. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, z którego są usuwane zgodnie z regulaminem.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zabrania się jazdy i parkowania wszelkich pojazdów silnikowych, z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych, technicznych, Straży Miejskiej oraz pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym na terenie parku, skweru, zieleńca oraz innych terenów zielonych.

§ 5. 1. Zabrania się spalania w instalacjach grzewczych budynków zmieszanych odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów zielonych i niebezpiecznych.

2. Dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych, jeżeli pochodzą z roślin porażonych przez choroby i szkodniki.

Rozdział III.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH

§ 6. 1. Wprowadza się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zabudowanej, kompleksu ogródków działkowych, punktów handlowych, handlowo-usługowych i gastronomicznych, innych obiektów związanych z przebywaniem ludzi w pojemniki/kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 60 l,

b) pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l,

c) kontenery zamykane o wielkości od 1,1 m3 do 10 m3 ,

d) worki plastikowe,

e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 800 l do 1500 l.

3. Pojemnik na odpady komunalne zmieszane dostarczany jest właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony lub właściciel nieruchomości zaopatruje się w pojemnik we własnym zakresie.

4. Worki na odpady komunalne segregowane dostarczane są właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony.

5. Pojemniki/kontenery powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać zamykane pokrywy. Dodatkowo powinna być na nich umieszczona informacja zawierająca co najmniej logo lub nazwę podmiotu uprawnionego będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika.

6. Pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny powinny być oznakowane napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone.

7. Worki z tworzywa sztucznego powinny być szczelne a odpady w nich zgromadzone winny być zabezpieczone przed rozsypaniem.

8. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, w ciągach handlowo-usługowych, na terenach wzmożonego ruchu pieszego, w parkach ustala odpowiednio właściciel terenu przy założeniu, że odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 150 m. Na przystankach komunikacji miejskiej należy ustawić co najmniej 1 kosz w sąsiedztwie wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

9. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a) odpady opakowaniowe w zabudowie jednorodzinnej zbierane są do worków z tworzywa sztucznego zaś w zabudowie wielorodzinnej do pojemników:

- opakowania z tworzyw sztucznych, metale do worków/pojemników w kolorze żółtym,

- opakowania szklane do worków/pojemników w kolorze zielonym,

- papier i tektura opakowaniowa i nieopakowaniowa do worków/pojemników w kolorze niebieskim,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone z ogrodów i parków, zbierane są do worków/pojemników w kolorze brązowym, dostarczonych przez podmiot uprawniony na żądanie właściciela nieruchomości. Osoby fizyczne, po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, mogą prowadzić kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia,

c) drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne zbierane są do worków/pojemników w kolorze czerwonym, dostarczonych przez podmiot uprawniony na żądanie właściciela nieruchomości. Odpady nie mieszczące się w urządzeniach do zbierania odpadów należy gromadzić w uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym odbierającym odpady. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być bezpłatnie przekazywany również do punktów zbierania, punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej,

d) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Należy wystawić je w wyznaczonym przez właściciela nieruchomości miejscu, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający swobodny dostęp podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z podmiotem uprawnionym lub organizatorem zbiórki,

e) odpady z remontów zbierane są w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych przez podmiot uprawniony. Kontenery winny być usytuowane w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscu wyznaczonym przez zarządcę.

f) mieszkańcy posiadający przeterminowane lekarstwa, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek, które przystąpiły do ich zbiórki. Wykaz aptek umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej,

g) mieszkańcy posiadający zużyte baterie oraz zużyte akumulatory mogą zwrócić je bezpłatnie do punktów ich zbierania lub przekazać podmiotowi uprawionemu. Wykaz punktów zbierania umieszczony jest na stronach biuletynu informacji publicznej,

10. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach/kontenerach o pojemności wyznaczonej w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia przez jedną osobę zamieszkującą/przebywającą na terenie nieruchomości, wynoszącą 0,01 m3.

11. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników/kontenerów do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając faktyczną ilość wytwarzanych odpadów.

12. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oprócz typowych pojemników / kontenerów, w uzasadnionych przypadkach, mogą być używane worki udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.

13. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uzgadnia sposób ich gromadzenia z podmiotem uprawnionym, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

14. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Każde kolejne 4 godziny trwania imprezy wymagają zwiększenia ilości pojemników i szaletów o 50 procent w odniesieniu do wielkości podanych wyżej.

15. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 7. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach/kontenerach na odpady komunalne zmieszane: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, opon, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, zużytych baterii, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych,

2. do pojemników/worków na papier i tekturę zabrania się wrzucania opakowań z pozostałościami ich zawartości,

3. do pojemników/worków na opakowania szklane zabrania się wrzucania ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami ich zawartości, szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb samochodowych,

4. do pojemników/worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucania tworzyw sztucznych po substancjach niebezpiecznych, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

5. przed umieszczeniem pudełek kartonowych, butelek plastikowych, puszek aluminiowych w pojemnikach/workach należy zminimalizować ich objętość.

§ 8. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla zbierających odpady komunalne jak i dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady komunalne.

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w granicach nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, na utwardzonej nawierzchni.

3. W przypadku braku możliwości usytuowania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela innej nieruchomości na ustawienie urządzeń na jego terenie.

4. Podmiotowi uprawnionemu zapewnia się, w uzgodnionym z nim terminie, swobodny dostęp do urządzeń umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynki lub pojazdy.

Rozdział IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 9. 1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez podmiot uprawniony, w ramach i na zasadach podpisanej z nim umowy.

2. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez podmiot uprawniony, w ramach i na zasadach podpisanej z nim umowy.

3. Odpady powinny być odbierane z częstotliwością gwarantującą nie dopuszczenie do przepełnień urządzeń na odpady komunalne oraz zapewniającą utrzymanie porządku i czystości wokół tych urządzeń.

4. Odpady zmieszane odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej w miarę napełnienia urządzeń, nie rzadziej jednak niż jeden raz na sześć tygodni

- w zabudowie wielorodzinnej w miarę napełnienia urządzeń, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.

5. Odpady zbierane selektywnie odbierane są w miarę potrzeb, zgodnie z harmonogramem wywozu.

6. Odpady wielkogabarytowe i odpady zielone odbierane są w miarę potrzeb, w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym odbierającym odpady komunalne.

7. Odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory odbierane są w miarę potrzeb, w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym odbierającym odpady komunalne.

8. Odpady z remontów odbierane są przez podmiot uprawniony na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

9. Kosze uliczne opróżniane są w miarę napełniania, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

10. Odpady z obiektów kulturalnych (amfiteatry, estrady itp.), sportowych (stadiony, boiska itp.), komunikacyjnych (zajezdnie, przystanki itp.), ogródków działkowych, rekreacyjnych (parki, skwery itp.), będących okresowo lub stale dużymi skupiskami ludności należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę oraz higienę w/w obiektów.

11. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę napełniania kontenerów/pojemników, jednak nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

12. Usuwanie odpadów z punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami odbywa się na bieżąco.

13. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością ustaloną w umowie z podmiotem uprawnionym, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika na podstawie zgłoszenie tego faktu podmiotowi uprawnionemu. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od jego złożenia.

14. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział V.
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

§ 10. 1. Ustala się, że maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach wynosi:

a) do dnia 31 grudnia 2010 roku – do 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

b) do dnia 31 grudnia 2013 roku - do 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

c) do dnia 31 grudnia 2020 roku – do 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

2. Podmiot uprawniony w umowach zawieranych z właścicielem nieruchomości określi ilości odbieranych odpadów ulegających biodegradacji i zapewni ich odbiór zgodnie z zapisami regulaminu. Podmiot uprawniony zobowiązany jest również do zawarcia umowy z właścicielem instalacji służących do przetwarzania w/w odpadów.

Rozdział VI.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych Gminy podlega obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w okresach:

a) wiosennym : od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia

b) jesiennym : od dnia 1 października do 31 października oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział VII.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

a) dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,

b) wyprowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec,

c) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być wyrzucane do komunalnych urządzeń służących do zbierania odpadów lub do urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników lub psów – opiekunów,

d) zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa oraz oznakowania takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się w szczególności:

a) pozostawienia zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby nieletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem

b) wprowadzania psa i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – opiekunów,

c) wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na tereny placówek oświatowych, boiska, na teren cmentarza,

d) pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,

e) pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,

f) trzymania nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących jako zwierzęta domowe,

g) wyprowadzania zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz wyprowadzania zwierząt egzotycznych.

3. Przewożenie psów i kotów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu, a kot w transporterze.

4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.

Rozdział VIII.
ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3. Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania.

Rozdział IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Traci moc uchwała nr XLIII/902/2006 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2006 roku Nr 59, poz. 1628) zmieniona uchwalą nr XXXII/447/08 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 212, poz. 4238).

§ 15. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »