| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/V/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 13 stycznia 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy i Miasta powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością zwierzęciu, zapewniających zwierzęciu odpowiedni komfort, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu,

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, umożliwiającą przyczepność zwierząt oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

- oznaczenie wskazujące na przedsiębiorcę (nazwę oraz adres),

c) zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojazdu i sprzętu,

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,

3) dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem,

4) wyłapane zwierzęta bezpośrednio przekazywać do schroniska dla zwierząt,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku oryginałów lub kserokopii następujących dokumentów:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) wykaz środków transportu przeznaczonych do transportu zwierząt,

3) wykaz urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,

4) decyzję lekarza weterynarii w sprawie dopuszczenia środka transportu do transportu zwierząt,

5) umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zatrudnionych osób niezbędnych przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych ludzi,

7) umowy na odbiór zwierząt bezdomnych (nie dotyczy to przedsiębiorcy, który jednocześnie występuje z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie schroniska),

8) tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w ust. 1, pkt 5.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu przeznaczonego na schronisko dla zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

4) spełniać wymagania weterynaryjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr 158. Poz. 1657),

5) teren, na którym będzie zlokalizowane schronisko dla zwierząt powinien być ogrodzony, utwardzony i zadaszony, ponadto oddalony od siedzib ludzkich oraz obiektów użyteczności publicznej,

6) zapewnić odpowiednią opiekę zwierzętom znajdującym się w schronisku, w tym opiekę weterynaryjną,

7) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzonego działalność w tym zakresie.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu przeznaczonego na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 309/XXXII/06 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Koziegłowach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »