| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kroczyce lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym zwanych dalej „należnościami pieniężnymi”, przypadających Gminie Kroczyce oraz jej podległym jednostkom, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz organy uprawnione do udzielania ulg.
§ 2. 1. Należności pieniężne mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części tychże należności.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności, należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi za okres od pierwszego terminu wymagalności.
3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 3 lata.
§ 4. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych uprawnieni są:
1. Wójt Gminy w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością ich jednostki.
§ 5. Umarzanie, odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty należności pieniężnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno- prawną następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednol. Dz,U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
§ 6. Umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie jej na raty następuje na podstawie złożonego wniosku przez dłużnika oraz na podstawie umowy – porozumienia zawartej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 7. Należność pieniężna może zostać umorzona z urzędu w całości lub w części jeżeli:
1. Osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów.
2. Niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu dłużnika.
3. Osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnych nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
4. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne i jego ponowne wszczęcie byłoby bezcelowe.
5. Należność pieniężna, której kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów wysłania wezwania do zapłaty (przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) może być umorzona z urzędu, mimo braku przesłanek określonych w pkt. 1 do 4.
6. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
7. Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
8. Za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne wskazane we wniosku dłużnika, a w szczególności gdy ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika, a odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty nie zapewniają spłaty tej należności. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnej wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności pieniężnej. W takim przypadku w umowie poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności pieniężnej skutkuje wymagalnością całej należności pieniężnej w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce
§ 9. Traci moc uchwała nr 268/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Kroczyce i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »