| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/V/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany do uchwały nr 18/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 luty 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kroczyce lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania Art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), Rada Gminy Kroczyce, uchwala:
§ 1. § 5 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Umarzanie, odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty należności pieniężnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno- prawną następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednol. Dz,U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 7 ust. 7 i 8, gdy pomoc stanowi pomoc de minimis ubiegający się o pomoc powinien:
a) Przedłożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,
b) Przedłożyć informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 311).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »