| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/V/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany do uchwały nr 18/IV/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 luty 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kroczyce lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania Art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006), Rada Gminy Kroczyce, uchwala:
§ 1. § 5 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Umarzanie, odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty należności pieniężnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno- prawną następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określonymi w przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednol. Dz,U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 7 ust. 7 i 8, gdy pomoc stanowi pomoc de minimis ubiegający się o pomoc powinien:
a) Przedłożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,
b) Przedłożyć informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 311).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »