| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaziskach Górnych oraz organizacji i trybu jej działania

w sprawie określenia trybu powoływania członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaziskach Górnych oraz organizacji i trybu jej działania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) i 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łaziskach Górnych, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, powoływanym przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie gminy.

§ 2.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miejskiej Łaziska Górne,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) udzielanie pomocy i wyrażania opinii w przypadku sporów miedzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 3.

W skład Rady wchodzi od ośmiu do dwunastu członków, w tym:

1) dwóch do trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych,

2) dwóch do trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Łaziska Górne,

3) czterech do sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 4.

1. Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne spośród pracowników Urzędu Miejskiego oraz kandydatów zgłoszonych przez Radę Miejską Łaziska Górne oraz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji, o których mowa w § 3 pkt 3 uchwały wskazują organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Łaziska Górne nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady, o której mowa w § 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych na 60 dni przed upływem kadencji Rady. W przypadku powołania pierwszej Rady Burmistrz Miasta Łaziska Górne publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o możliwości zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz wskazuje termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, w którym mogą być zgłoszone kandydatury

§ 5.

1. Ogłoszenie, o którym mowa w §4 ust. 2 zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów,

2) informację o treści zgłoszenia,

3) termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów.

2. Zgłoszenie kandydata zawiera:

1) opis zakresu oraz rodzaju działalności przedstawiciela danej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy, wraz z uzasadnieniem jego udziału w składzie Rady,

2) informację określającą jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

3. Do zgłoszenia dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

§ 6.

1. Zgłoszenia w formie pisemnej składane są w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

2. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz Miasta Łaziska Górne uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji zgodnie z § 4 i 5 uchwały.

§ 7.

Kadencja Rady trwa dwa lata.

§ 8.

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Wybór następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. Odwołanie przewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie, co ich powołanie.

§ 9.

Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

2) organizowanie prac Rady,

3) ustalanie harmonogramu prac Rady.

§ 10.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej ¼ członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący , a w czasie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest przez sekretarza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Do protokołu załącza się listę obecności.

§ 11.

1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zamyka posiedzenie z jednoczesnym określeniem nowego terminu posiedzenia Rady.

3. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 12.

Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza grona członków Rady.

§ 13.

1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie.

§ 14.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Miejski w Łaziskach Górnych.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »