| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaziskach Górnych oraz organizacji i trybu jej działania

w sprawie określenia trybu powoływania członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaziskach Górnych oraz organizacji i trybu jej działania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) i 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łaziskach Górnych, zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, powoływanym przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536) zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie gminy.

§ 2.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miejskiej Łaziska Górne,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) udzielanie pomocy i wyrażania opinii w przypadku sporów miedzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 3.

W skład Rady wchodzi od ośmiu do dwunastu członków, w tym:

1) dwóch do trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych,

2) dwóch do trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Łaziska Górne,

3) czterech do sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 4.

1. Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne spośród pracowników Urzędu Miejskiego oraz kandydatów zgłoszonych przez Radę Miejską Łaziska Górne oraz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

2. Kandydatów na przedstawicieli organizacji, o których mowa w § 3 pkt 3 uchwały wskazują organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Łaziska Górne nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady, o której mowa w § 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatur publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych na 60 dni przed upływem kadencji Rady. W przypadku powołania pierwszej Rady Burmistrz Miasta Łaziska Górne publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o możliwości zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz wskazuje termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, w którym mogą być zgłoszone kandydatury

§ 5.

1. Ogłoszenie, o którym mowa w §4 ust. 2 zawiera:

1) zaproszenie do zgłaszania kandydatów,

2) informację o treści zgłoszenia,

3) termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów.

2. Zgłoszenie kandydata zawiera:

1) opis zakresu oraz rodzaju działalności przedstawiciela danej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy, wraz z uzasadnieniem jego udziału w składzie Rady,

2) informację określającą jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

3. Do zgłoszenia dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

§ 6.

1. Zgłoszenia w formie pisemnej składane są w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

2. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz Miasta Łaziska Górne uzupełnia jej skład na okres do końca kadencji zgodnie z § 4 i 5 uchwały.

§ 7.

Kadencja Rady trwa dwa lata.

§ 8.

1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Wybór następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. Odwołanie przewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie, co ich powołanie.

§ 9.

Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) przewodniczenie posiedzeniom Rady,

2) organizowanie prac Rady,

3) ustalanie harmonogramu prac Rady.

§ 10.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej ¼ członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący , a w czasie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest przez sekretarza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz. Do protokołu załącza się listę obecności.

§ 11.

1. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zamyka posiedzenie z jednoczesnym określeniem nowego terminu posiedzenia Rady.

3. Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia dokumentów. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 12.

Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza grona członków Rady.

§ 13.

1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie.

§ 14.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Miejski w Łaziskach Górnych.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »