| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm. ) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 35 837 335 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 35 137 335 zł,

b) majątkowe w kwocie 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 36 812 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 33 830 013 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 23 711 379 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 16 596 336 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 115 043 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 378 320 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 905 950 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 922 968 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 14),

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 684 173 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 227 223 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 2 982 692 zł, ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 982 692 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 975 370 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 960 000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 984 630 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 480 630 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 504 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 723 331 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy w kwocie 611 164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych w kwocie 32 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

a) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1 227 223 zł.

b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 227 223 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 209 000 zł,

2) celową w wysokości 441 000 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 000 zł,

b) wydatki remontowe i awarie w placówkach oświatowych w wysokości 100 000 zł,

c) planowane odprawy emerytalne i podwyżki dla pracowników oświatowych w wysokości 200 000 zł,

d) środki własne na wnioski w ramach Rządowego Programu "radosna szkoła" w wysokości 35 000 zł,

e) wydatki na zakup i montaż monitoringu boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni, w wysokości 29 000 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 975 370 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 984 630 zł (wg załącznika Nr 12),

4) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 922 968 zł (wg załącznika 14),

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 982 692 zł (wg załącznika Nr 3).

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 975 370 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 984 630 zł

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 922 968 zł

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 10 i 15,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- zmianie planu zadań majątkowych nie objętych limitami, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do

a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty nie przekraczającej 5% planu wydatków jednostki na 2011r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki 1 - 14 do Uchwały Budżetowej Nr IV/17/2011 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 24 lutego 2011 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »