| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/92/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów"

Na podstawie 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 14a, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr VI/91/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20.04.2011r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów", na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów” stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr VI/92/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów"

§ 1.

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów" ustanawia się „Stypendium Prezydenta Miasta Knurów".

§ 2.

1. Stypendium Prezydenta Miasta Knurów stanowi wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe.

2. Stypendia przyznawane są za okres roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

3. Stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów wypłacane są jednorazowo.

4. Stypendium Prezydenta Miasta Knurów mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spełniający łącznie następujące warunki:

1) mieszkają na terenie Gminy Knurów,

2) posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w przypadku uczniów:

a) szkół gimnazjalnych, są to laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,

b) szkół ponadgimnazjalnych, są to finaliści olimpiad zgodnie z wykazem olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3) legitymują się, co najmniej średnią ocen 4,0 oraz posiadają, co najmniej dobrą ocenę z zachowania za ostatni okres klasyfikacji.

§ 3.

1. Stypendium Prezydenta Miasta Knurów ma formę pieniężną i przyznawane jest w wysokości nie większej niż 500,00 PLN.

2. Możliwe jest przyznanie stypendium w formie rzeczowej o wartości określonej w ust. 1.

3. W przypadku uczniów posiadających udokumentowane więcej niż jedno osiągnięcie kwalifikujące się do przyznania stypendium, wysokość stypendium określona w ustępie 1 może być dodatkowo zwiększona o 50% przyznanej kwoty, za każde następne osiągnięcie.

§ 4.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1. stypendium - należy przez to rozumieć nagrodę edukacyjną - Stypendium Prezydenta Miasta Knurów;

2. uczniu - należy przez to rozumieć zamieszkałego na terenie Gminy Knurów ucznia uczęszczającego do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3. laureacie - należy przez to rozumieć ucznia, który uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursie Przedmiotowym;

4. finaliście - należy przez to rozumieć ucznia, który osiągnął tytuł finalisty w olimpiadzie, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b.


§ 5.

1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

1) nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

2) rodzice (opiekunowie prawni),

3) przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,

4) samorząd uczniowski.

2. Wniosek w sprawie stypendium należy składać na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszych zasad.

3. Termin składania wniosków ustala się na okres od 1 kwietnia do końca maja każdego roku.

4. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

5. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

§ 6.

1. W celu obsługi realizacji programu Prezydent Miasta Knurów w formie zarządzenia powołuje doraźną stypendialną komisję rekomendacyjną zwaną dalej komisją.

2. Wyznacza przewodniczącego i sekretarza oraz określa terminy prac komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Knurów,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Knurów.

4. Do zadań komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

2) określenie formy nagradzania.

5. Stypendialna komisja rekomendacyjna przedstawia Prezydentowi Miasta kandydatów do przyznania stypendiów dla uczniów oraz proponowaną wysokość i formę stypendium.

6. Do zadań Przewodniczącego komisji należy:

1) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji oraz poinformowanie o tym pozostałych członków komisji,

2) inicjowanie i organizowanie prac komisji,

3) przewodniczenie posiedzeniom komisji.

7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustalonego składu.

8. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", głos decydujący ma Przewodniczący.

9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest Prezydentowi Miasta Knurów.

10. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie.

11. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Knurów.

12. O przyznaniu stypendium Prezydent Miasta powiadamia na piśmie wnioskodawcę oraz rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W zawiadomieniu o przyznaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty.

13. Uroczyste wręczenie stypendium następuje raz w roku z okazji „Dni Miasta Knurowa”.

§ 7.

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów o przyznaniu stypendium podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. O przyznaniu stypendium Prezydent Miasta informuje Radę Miasta Knurów na najbliższej sesji.


3. Od decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród edukacyjnych Prezydenta Miasta Knurów odwołanie nie przysługuje.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów"

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

ADRES ZAMELDOWANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY

KLASA

ŚREDNIA OCEN
(I semestr ............/............)

OCENA Z ZACHOWANIA
(I semestr .........../.............)

WYSZCZEGÓLNIONE OSIĄGNIĘCIA
(przedniot, nazwa konkursu, olimpiady)

Czytelny podpis wnioskodawcy: ………………………

Dane dotyczące wnioskodawcy: ………………………………………………………………………

Należy dołączyć potwierdzoną przez szkołę kserokopię dokumentu stwierdzającego ww. osiągnięcia ucznia i zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły lub inny dokument stwierdzający, co najmniej średnią ocen 4,0 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku do celów związanych z procedurą przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

AkademiaGier.com

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »