| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/92/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów"

Na podstawie 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 14a, 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr VI/91/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20.04.2011r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów", na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów” stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr VI/92/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów"

§ 1.

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów" ustanawia się „Stypendium Prezydenta Miasta Knurów".

§ 2.

1. Stypendium Prezydenta Miasta Knurów stanowi wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe.

2. Stypendia przyznawane są za okres roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

3. Stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów wypłacane są jednorazowo.

4. Stypendium Prezydenta Miasta Knurów mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spełniający łącznie następujące warunki:

1) mieszkają na terenie Gminy Knurów,

2) posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w przypadku uczniów:

a) szkół gimnazjalnych, są to laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,

b) szkół ponadgimnazjalnych, są to finaliści olimpiad zgodnie z wykazem olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3) legitymują się, co najmniej średnią ocen 4,0 oraz posiadają, co najmniej dobrą ocenę z zachowania za ostatni okres klasyfikacji.

§ 3.

1. Stypendium Prezydenta Miasta Knurów ma formę pieniężną i przyznawane jest w wysokości nie większej niż 500,00 PLN.

2. Możliwe jest przyznanie stypendium w formie rzeczowej o wartości określonej w ust. 1.

3. W przypadku uczniów posiadających udokumentowane więcej niż jedno osiągnięcie kwalifikujące się do przyznania stypendium, wysokość stypendium określona w ustępie 1 może być dodatkowo zwiększona o 50% przyznanej kwoty, za każde następne osiągnięcie.

§ 4.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1. stypendium - należy przez to rozumieć nagrodę edukacyjną - Stypendium Prezydenta Miasta Knurów;

2. uczniu - należy przez to rozumieć zamieszkałego na terenie Gminy Knurów ucznia uczęszczającego do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3. laureacie - należy przez to rozumieć ucznia, który uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursie Przedmiotowym;

4. finaliście - należy przez to rozumieć ucznia, który osiągnął tytuł finalisty w olimpiadzie, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b.


§ 5.

1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

1) nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

2) rodzice (opiekunowie prawni),

3) przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych,

4) samorząd uczniowski.

2. Wniosek w sprawie stypendium należy składać na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszych zasad.

3. Termin składania wniosków ustala się na okres od 1 kwietnia do końca maja każdego roku.

4. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

5. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

§ 6.

1. W celu obsługi realizacji programu Prezydent Miasta Knurów w formie zarządzenia powołuje doraźną stypendialną komisję rekomendacyjną zwaną dalej komisją.

2. Wyznacza przewodniczącego i sekretarza oraz określa terminy prac komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Knurów,

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Knurów.

4. Do zadań komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,

2) określenie formy nagradzania.

5. Stypendialna komisja rekomendacyjna przedstawia Prezydentowi Miasta kandydatów do przyznania stypendiów dla uczniów oraz proponowaną wysokość i formę stypendium.

6. Do zadań Przewodniczącego komisji należy:

1) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji oraz poinformowanie o tym pozostałych członków komisji,

2) inicjowanie i organizowanie prac komisji,

3) przewodniczenie posiedzeniom komisji.

7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustalonego składu.

8. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", głos decydujący ma Przewodniczący.

9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest Prezydentowi Miasta Knurów.

10. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie.

11. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Knurów.

12. O przyznaniu stypendium Prezydent Miasta powiadamia na piśmie wnioskodawcę oraz rodzica/prawnego opiekuna ucznia. W zawiadomieniu o przyznaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium oraz termin i warunki wypłaty.

13. Uroczyste wręczenie stypendium następuje raz w roku z okazji „Dni Miasta Knurowa”.

§ 7.

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów o przyznaniu stypendium podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. O przyznaniu stypendium Prezydent Miasta informuje Radę Miasta Knurów na najbliższej sesji.


3. Od decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagród edukacyjnych Prezydenta Miasta Knurów odwołanie nie przysługuje.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów"

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

ADRES ZAMELDOWANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

PEŁNA NAZWA I ADRES SZKOŁY

KLASA

ŚREDNIA OCEN
(I semestr ............/............)

OCENA Z ZACHOWANIA
(I semestr .........../.............)

WYSZCZEGÓLNIONE OSIĄGNIĘCIA
(przedniot, nazwa konkursu, olimpiady)

Czytelny podpis wnioskodawcy: ………………………

Dane dotyczące wnioskodawcy: ………………………………………………………………………

Należy dołączyć potwierdzoną przez szkołę kserokopię dokumentu stwierdzającego ww. osiągnięcia ucznia i zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły lub inny dokument stwierdzający, co najmniej średnią ocen 4,0 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku do celów związanych z procedurą przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »