| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Miedźna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miedźna, a także szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy


Załącznik do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 22 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1.

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miedźna oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 2.

1) W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

c) Komisariatu Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli

d) Placówek Oświatowych

e) Zakładów Opieki Zdrowotnej

f) Organizacji pozarządowych

g) Zespołu Kuratorów Sądowych

2) Wójt może powołać do pracy w Zespole prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów innych niż określone w ust. 1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna powołującym Zespół Interdyscyplinarny po podpisaniu porozumień, o których mowa w art. 9a ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.)

§ 3.

1) Porozumienia, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 205 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.) mogą być zawarte na czas nieokreślony.

2) Porozumienia, o których mowa w ust. 1 zawiera się przed wydaniem Zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3.

3) Porozumienia, o których mowa w ust. 1 winny zawierać m. in. sposób powoływania i odwoływania przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zasady współpracy z Gminą Miedźna.

§ 4.

1) Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Miedźna w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w § 4 ust. 1

2) W trakcie pierwszego posiedzenia, przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego członkowie Zespołu składają Wójtowi oświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) Oświadczenie w formie pisemnej jest przechowywane w dokumentacji Zespołu.

3) Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

b) Przewodniczący wskazuje jedną osobę spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego, która pełnić będzie funkcję jego zastępcy.

c) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego zastępcy Wójt Gminy Miedźna zostanie powiadomiony pisemnie.

d) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego; odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów

- pisemnej rezygnacji Przewodniczącego

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Miedźna

e) Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami podpkt. a)

4) Wójt odwołuje członka Zespołu:

- z własnej inicjatywy.

- w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

- jeżeli złożył pisemną rezygnację z udziału w pracach zespołu.

- na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

- na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

- złożył pisemną rezygnację z udziału w pracach zespołu.

- na wniosek instytucji (podmiotu), której członek Zespołu jest przedstawicielem w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 5.

1) Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący. Odbywają się one w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące w siedzibie GOPS w Woli. Posiedzenia mogą odbywać się także w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

2) Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa. W razie niemożności uczestnictwa w pracach Zespołu, członek Zespołu jest obowiązany poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

3) Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze do uzgodnienia stanowisk lub wyjątkowo w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swojego składu.

4) Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli.

§ 6.

1) Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) datę i miejsce posiedzenia.

b) wykaz zgłaszanych i omawianych problemów.

c) istotne ustalenia dotyczące diagnozy i planu pracy oraz podziału zadań i czynności do wykonania przez poszczególnych członków Zespołu.

2) Protokół, o którym mowa w ust. 1 może zawierać opinie i ocenę podejmowanych działań wraz z ich uzasadnieniem.

3) Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz protokolant.

4) Do protokołu dołącza się listę obecności oraz materiały dokumentujące tematykę posiedzenia.

§ 7.

1) W celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze.

2) Liczebność Grup Roboczych określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku oraz zadań przewidzianych w realizacji przez te grupy, przy czym każdy członek Grupy może uczestniczyć w pracach więcej niż jednej grupy.

3) Grupu Robocze informują Zespół Interdyscyplinarny o wynikach swojej pracy.

§ 8.

1) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 9.

1) Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przekłada je Wójtowi Gminy w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »