| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 marca 2011r.

określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości należących do gminy

§ 1. Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może być udzielona najemcy przy spełnieniu łącznie warunków:

1) posiadania prawa najmu sprzedawanego mieszkania przez okres dłuższy niż pięć lat;

2) braku zaległości w opłatach za najem;

3) zapłaty ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży;

4) nieposiadania:

a) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego;

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

c) prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym.

§ 2. Wysokość stawek procentowych bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych określa się następująco:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 wysokość bonifikaty uzależnia się od okresu najmu lokalu, tj. za każdy rok najmu bonifikata wynosi 3% ceny;

2) maksymalna wysokość bonifikaty ustalona z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 1 nie może przekroczyć 70% ceny.

§ 3. 1. Do okresu najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1 wlicza się okres:

1) najmu tego lokalu, w tym najmu przed nabyciem nieruchomości przez gminę;

2) najmu innych lokali mieszkalnych należących do gminy, w przypadku gdy posiadanie sprzedawanego lokalu wynika z zamiany lokalu;

3) zamieszkiwania w lokalu, w sytuacji gdy wejście w posiadanie lokalu nastąpiło w wyniku wstąpienia w stosunek najmu, przy czym okres zamieszkiwania w lokalu ustala się na podstawie zameldowania w lokalu.

2. Wykazanie okresu najmu, o którym mowa w ust. 1 następuje przez złożenie dokumentów poświadczających ten okres lub przez złożenie oświadczenia przez najemcę lub inne osoby, popartego poświadczeniem zameldowania w lokalu.

Rozdział 2.
Udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości innych niż lokale mieszkalne

§ 4. Określić następujące stawki procentowe bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej:

1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych – w wysokości 50 %;

2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową – w wysokości 90 %;

3) organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego - w wysokości 99 %;

4) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na ogrody działkowe - w wysokości 50 %;

5) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r. – wysokości 90 %;

6) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości 90 %;

7) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej – w wysokości 90 %;

8) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) – w wysokości 75 %;

9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych – w wysokości 75 %;

10) podmiotom, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) – w wysokości 75 %.

§ 5. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości określonych w § 4 pkt 1 i pkt 4-10 może być udzielona pod warunkiem zapłaty ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży.

§ 6. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości określonych w § 4 pkt 2 może być udzielona pod warunkiem:

1) zapłaty ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży;

2) prowadzenia działalności, będącej podstawą udzielenia bonifikaty, na obszarze gminy Pszczyna co najmniej od trzech lat.

§ 7. Bonifikata od ceny sprzedaży nieruchomości określonych w § 4 pkt 3 może być udzielona pod warunkiem:

1) zapłaty ceny uwzględniającej bonifikatę przed umową sprzedaży;

2) prowadzenia działalności statutowej na obszarze gminy Pszczyna co najmniej od pięciu lat;

3) posiadania statusu organizacji pożytku publicznego co najmniej dwa lata.

§ 8. Zasady określone w § 4-§ 7 mają odpowiednie zastosowanie do pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku, gdy zbycie nieruchomości na cele, o których mowa w § 4 pkt 1-9 polega na jej oddaniu w użytkowanie wieczyste.

Rozdział 3.
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

§ 9. W Uchwale Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 141, poz. 2804) zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/431/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 146, poz. 2869) skreśla się § 6.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLVII/533/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do gminy (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 121, poz. 1935).

§ 11. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie na okres 21 dni;

2) opublikowanie w prasie lokalnej;

3) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie na stronie www.bip.pszczyna.pl;

4) ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »