| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.00014.2011 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie Regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągniecia w dziedzinie kultury fizycznej określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie:

- Nr BRM-0150/XLV/321/2006 z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie: Regulaminu przyznawania Wyróżnień i Nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej,

- Nr BRM-0150/X/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania Wyróżnień i Nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej,

- Nr BRM.150/XL/317/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Wyróżnień i Nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik do Uchwały Nr BRM.0007.00014.2011
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągniecia w dziedzinie kultury fizycznej

1. Burmistrz Radlina może przyznawać nagrody i wyróżnienia zawodnikom i trenerom klubów sportowych z siedzibą w Radlinie.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne i drużynowe.

3. Nagrodę można przyznać zawodnikom i trenerom za wybitne wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym

4. Nagroda Burmistrza ma charakter pieniężny lub rzeczowy.

5. Najwyższa wartość jednej przyznawanej nagrody pieniężnej brutto stanowi równowartość 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1996r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

6. Maksymalną wartość nagrody rzeczowej ustala się do kwoty 400 złotych brutto.

7. Wyróżnieniem dla zawodników i trenerów są: listy gratulacyjne, dyplomy, puchary lub statuetki.

8. Wyróżnienie można przyznać zawodnikom i trenerom za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

9. Nagrody i wyróżnienia są wręczane corocznie na sesji Rady Miejskiej lub w inny uroczysty sposób w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Radlina.

10. Burmistrz Radlina może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

a) Stowarzyszeń kultury fizycznej,

b) Komisji merytorycznej ds. sportu Rady Miejskiej,

11. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia kandydata,

b) szczegółową informację dotyczącą osiągniętego wyniku sportowego, za które nagroda lub wyróżnienie mają być przyznane,

c) określenie dyscypliny sportowej oraz kategorii wiekowej zawodnika,

d) informacje na temat trenera zawodnika, który przyczynił się do osiągnięcia sportowego, za które ma zostać przyznana zawodnikowi nagroda lub wyróżnienie,

e) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie wyróżniającego charakteru osiągnięcia oraz jego znaczenia dla społeczności lokalnej,

f) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu otrzymania nagrody lub wyróżnienia,

g) oświadczenie kandydata (rodzica lub opiekuna prawnego) o rozliczeniu się, w przypadku przyznania nagrody pieniężnej z właściwym urzędem skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a tym zakresie.

12. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Radlin, w terminie do 31 stycznia następującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty. Wnioski za osiągnięcia w 2010 roku składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Radlin, w terminie do 30 czerwca 2011 roku.

13. Burmistrz przekazuje złożone mu wnioski powołanej przez siebie Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych, zwanej dalej Komisją, w celu ich zaopiniowania.

14. W skład komisji wchodzi:

a) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego,

b) dwóch radnych Rady Miejskiej wskazanych przez Radę Miejską w Radlinie.

15. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Burmistrz.

16. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i sekretarza.

17. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków.

18. Skład Komisji może być zmieniony lub uzupełniony zarządzeniem Burmistrza Miasta.

19. Do zadań komisji w szczególności należy:

a) opiniowanie wniosków,

b) przedstawienie Burmistrzowi wraz z uzasadnieniem osoby kandydata na laureata lub laureatów.

c) przedstawienie propozycji, co do wysokości nagród pieniężnych i rzeczowych oraz rodzaju wyróżnień.

20. W razie stwierdzenia przez komisję braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

21. Burmistrz przyznając nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy, nie stosuje trybu określonego w ust. 12. Inicjatywa Burmistrza wymaga jednakże zaopiniowania o którym mowa w ust. 13 i 19.

22. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) wycofania przez wnioskodawcę,

c) rezygnacji kandydata,

d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

23. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

24. Burmistrz Radlina zatwierdza kandydatów do nagród i wyróżnień wyłonionych przez komisję.

25. Członkowie komisji nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.

26. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości w formie informacji prasowej.

27. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »