| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/19/31/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180, poz.1493, ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Suszec Nr XLVIII/89/424/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik do uchwały
Nr VI/19/31/2011
Rady Gminy Suszec
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu, zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy Suszec spośród osób zgłoszonych przez jednostki, instytucje oraz organizacje, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół składa się z:
- przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- przedstawicieli oświaty;

- przedstawicieli ochrony zdrowia;

- przedstawicieli Policji;

- przedstawicieli organizacji pozarządowych;

- kuratorów sądowych.

2. Wójt może powołać do pracy w Zespole prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Wójt odwołuje członka Zespołu:
1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,

w trybie właściwym dla jego powołania.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Suszec, w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumienia z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

5. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

7.Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem prac Zespołu.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informacje o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

9. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Podjęte na posiedzeniu uchwały stanowią załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

10. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z udziałem poszczególnych grup roboczych.

11. Liczebność grupy roboczej określa Zespół, w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

12. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

13. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »