| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/19/31/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180, poz.1493, ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Suszec Nr XLVIII/89/424/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik do uchwały
Nr VI/19/31/2011
Rady Gminy Suszec
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu, zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy Suszec spośród osób zgłoszonych przez jednostki, instytucje oraz organizacje, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół składa się z:
- przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- przedstawicieli oświaty;

- przedstawicieli ochrony zdrowia;

- przedstawicieli Policji;

- przedstawicieli organizacji pozarządowych;

- kuratorów sądowych.

2. Wójt może powołać do pracy w Zespole prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Wójt odwołuje członka Zespołu:
1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,

w trybie właściwym dla jego powołania.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Suszec, w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumienia z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

5. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

6. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

7.Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem prac Zespołu.

8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informacje o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

9. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Podjęte na posiedzeniu uchwały stanowią załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

10. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z udziałem poszczególnych grup roboczych.

11. Liczebność grupy roboczej określa Zespół, w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

12. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

13. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »