| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/33/45/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a,10, 10a, 10b oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( j. t : DZ.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ), art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela, w brzmieniu jak w Załączniku do niniejszej uchwały będącym jej integralną częścią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/14/240/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek


Załącznik do Uchwały Nr VII/33/45/2011
Rady Gminy Suszec z dnia 28 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy Karta Nauczyciela.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową , gimnazjum, zespół szkolno- przedszkolny, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Suszec

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w jednostkach o których mowa w par.1 pkt 1.

3) dyrektorze, wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w par.1 pkt 1.

4) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

6) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola lub oddziału „zerowego”

7) stawce – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego na poziomie mgr z przygotowaniem pedagogicznym określone w rozporządzeniu i obowiązujące we wrześniu roku poprzedniego.

§ 2. Regulamin określa:

Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom:

1) dodatku za wysługę lat,

2) dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,

3) dodatku za warunki pracy,

4) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei godziny doraźnych zastępstw,

5) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy – Karta Nauczyciela , o ile nie zostały określone w ustawie lub odrębnych przepisach.

II. Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, świadczenie rehabilitacyjne.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, wktórym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom za okres urlopu dla poratowania zdrowia.

4. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatkuza wysługę latokreśla art. 33 Karty Nauczyciela orazrozporządzenie.

III. Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników pracy może być przyznany dodatek motywacyjny. Dodatek ten jest bezpośrednio związany z jakością tej pracy, wykonywaniem dodatkowych zadań lub zajęć w szkole i ma charakter uznaniowy.

2. Warunkiem przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,wysokich osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp. wykonywanie dodatkowych zadań opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,

2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów , aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,zajęć pozalekcyjnych i zajęć pozaszkolnych,

4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzącypriorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, w szczególności:

a) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym, organizacja imprez szkolnych i środowiskowych z udziałemuczniów,

b) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom wśród uczniów,

c) opiekowanie się samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole

5) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

6) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

3. Dodatek motywacyjny przyznawany nauczycielowi nie może przekroczyć 15 % stawki a dla dyrektora i wicedyrektora szkoły do 20 % stawki.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i wicedyrektora przyznaje Dyrektor szkoły na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dyrektor szkoły ustalając wysokość tego dodatku musi uwzględnić zasadę, iż zróżnicowanie dodatku motywacyjnego musi mieścić się w ramach posiadanych środków w danym roku budżetowym.

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy Suszec na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny, w ramach posiadanych środków w danym roku budżetowym.

6. Szczegółowym warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest sumienna i wzorowa realizacja obowiązków kierowniczych wynikających z Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty oraz innych przepisów prawa, a w szczególności:

1) dbałość o bazę szkoły i odpowiednie wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt szkolny, sprawne organizowanie działalności administracyjnej oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich warunkówbhp ip. poż.;

2) wysoką staranność o jakość pracy świadczonej przezpracowników szkoły,organizacja dodatkowych zajęć pozwalających na rozwój uczniów uzdolnionych oraz pomocuczniomze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

3) racjonalna i oszczędna gospodarka środkami finansowymi, pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym z programów unijnych na realizację zadań statutowych szkoły; prowadzenie i podejmowanie współpracy ze szkołami w ramach programów unijnych;

4) osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych, artystycznych i sportowych;

5) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, uczniowskimi klubami sportowymi,organizacja imprez szkolnych i środowiskowych.

IV. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 5. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy , przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar ustalony na podstawie art.42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .

4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, tylko w pierwszym dniu choroby ucznia, w przypadku braku wcześniejszego powiadomienia nauczyciela o chorobie uczniatraktuje się jako godziny faktycznie zrealizowane.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają lub kończą się w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy - za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu , nie może być większa niż w planie organizacyjnym.

8. Dla ustalenia wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć doraźnego zastępstwa dla nauczyciela, dla którego obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć został określony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, przyjmuje się wymiar zajęć, który został zrealizowany w ramach doraźnego zastępstwa.

V. Dodatki funkcyjne

§ 6. 1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele wymienieni w rozporządzeniu. Wysokość dodatku dla nauczycieli uprawnionych w Gminie Suszec określa poniższa tabela.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla Dyrektora szkoły ustala się z uwzględnieniem między innymi: wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas pełnienia funkcji.

4. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków przysługuje prawo do dodatku z każdego z tych tytułów.

5. Dodatek za opiekuna stażu przysługuje na czas trwania stażu przez nauczyciela odbywającego staż. Dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje za każdego nauczyciela stażystę.

Pełniona funkcja

Wysokość dodatku

Dyrektor przedszkola

do 2 oddziałów

604 zł

powyżej 2 oddziałów

604 zł + zwiększenie o 80 zł za każdy dodatkowy oddział, powyżej 2
oddziałów

Dyrektor szkoły podstawowej
i zespołu szkolno-przedszkolnego

do 6 oddziałów

1311 zł

7 oddziałów
8 oddziałów
9 oddziałów
10 oddziałów
11 oddziałów
12 oddziałów i więcej

1 361 zł
1 411 zł
1 461 zł
1 511 zł
1 561 zł
1 594 zł

Dyrektor gimnazjum

do 6 oddziałów
7 oddziałów
8 oddziałów
9 oddziałów i więcej

877 zł
1 023 zł
1 169 zł
1 315 zł

Wicedyrektor szkoły/ zespołu

40% dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły, w której nauczyciel pełni funkcję wicedyrektora

Wychowawca klasy w szkole (wg stanu na 20 września danego roku szkolnego):
- do 18 uczniów
- od 19 – 25 uczniów
- powyżej 25 uczniów
Wychowawca grupy przedszkolnej


85 zł
91 zł
100 zł
91 zł

Opiekun stażu

56 zł

Doradca metodyczny

340 zł

6. W przypadku dyrektora szkoły lub przedszkola istnieje możliwość dodatkowego zwiększenia dodatku funkcyjnego do 10% stawki, w sytuacji złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej ( np. prowadzenie kuchni szkolnej, zarządzanie oddziałami przedszkolnymi, brak sekretarki lub przyznanie dodatkowych zadań przez organ prowadzący).

VI. Dodatki za warunki pracy

§ 7. 1. Za prace wykonywane przez nauczycieli w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, a określonych w rozporządzeniu, przysługuje dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach wynosi - 5, 00 zł za każdą efektywnie przepracowaną godzinę:

a) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,

b) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.

VII. Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

§ 8. 1. Określony w budżecie gminy specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze przeznacza się na wypłaty nagród Dyrektora szkoły i nagród Wójta Gminy Suszec, z tego:

a) 60 %środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Dyrektora szkoły,

b) 40 %środków przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy ( nagroda Wójta).

2. Wysokość nagrody wynosi:

a) w przypadku nagród Dyrektora szkoły - do 1.500 zł,

b) w przypadku nagród Wójta Gminy Suszec – do 3.000 zł.

3. Organ prowadzący, na podstawie art. 49 ust.2 ustawy - Karta Nauczyciela, w odrębnej uchwale ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

4. Nagrody mają charakter uznaniowy i są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym terminie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane i zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 - Karty Nauczyciela.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

§ 10. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługują dodatki funkcyjne za wychowawstwo klasy oraz za opiekuna stażu w pełnej wysokości, bez względu na wymiar zajęć.

§ 11. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »