| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustalić odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tychy (zwanych dalej przedszkolami) za opiekę, naukę oraz wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.

§ 2

1. Opłata, o której mowa w § 1 wynosi 1,80 zł za każdą godzinę pobytu dziecka wykraczającą poza 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy do przedszkoli w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata określona w ust. 1 za drugie i każde następne dziecko wynosi 1,00 zł.

3. Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w ust. 1 podlegają:

1) dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej przyznawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana,

2) dzieci z rodzin zastępczych,

3) dzieci z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach,

4) dzieci uczęszczające do oddziałów specjalnych,

5) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 0150/XIII/262/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »