| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustalić odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tychy (zwanych dalej przedszkolami) za opiekę, naukę oraz wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.

§ 2

1. Opłata, o której mowa w § 1 wynosi 1,80 zł za każdą godzinę pobytu dziecka wykraczającą poza 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku gdy do przedszkoli w danym roku szkolnym uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata określona w ust. 1 za drugie i każde następne dziecko wynosi 1,00 zł.

3. Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w ust. 1 podlegają:

1) dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej przyznawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana,

2) dzieci z rodzin zastępczych,

3) dzieci z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach,

4) dzieci uczęszczające do oddziałów specjalnych,

5) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 0150/XIII/262/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »