| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZW.031.7.2011 Zarządu Powiatu Oleskiego ; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

pomiędzy

Powiatem Raciborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Raciborzu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Raciborski – Adam Hajduk

2. Wicestarosta – Andrzej Chroboczek

zwanym dalej „Powierzającym”,

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Oleski – Jan Kus

2. Wicestarosta – Stanisław Belka

zwanym dalej „Przyjmującym”

Działając na podstawie uchwały Nr VI/62/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Raciborski w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.

§ 2. 1. Zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego zobowiązują się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

- kurs dla klasy I – 4 tygodniowy – 300 zł;

- kurs dla klas II – 4 tygodniowy – 300 zł;

- kurs dla klas III – 4 tygodniowy – 300 zł.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w ust. 1.

3. Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem – na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze – w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w imieniu Przyjmującego.

4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli przekazanej należności.

5. Płatnikiem jest: Powiat Raciborski, Plac Okrzei 4, NIP: 639-198-27-88

§ 3. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2010/2011.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


§ 8. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. Porozumienie sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i dwa dla celów publikacji.
Powierzający


Starosta


Adam Hajduk


Wicestarosta


Andrzej Chroboczek
Przyjmujący


Starosta


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »