| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości 792.198.357,00 zł z tego:

1. dochody bieżące 719.386.774,00 zł

2. dochody majątkowe 72.811.583,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1

§ 2.

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.004.427.885,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące 653.934.894,00 zł w szczególności:

1)wydatki jednostek budżetowych 517.424.817,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.521.672,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 242.903.145,00 zł

2)dotacje na zadania bieżące 74.605.898,00 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.675.493,00 zł

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta 9.634.187,00 zł

5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.377.427,00 zł

6)wydatki na obsługę długu miasta 217.072,00 zł

2. wydatki majątkowe 350.492.991,00 zł

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta 340.492.991,00 zł

2)wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10.000.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości 212.229.528,00 zł wraz ze źródłami pokrycia deficytu:

1)nadwyżka z lat ubiegłych 9.408.134,00 zł

2)kredyty 199.728.240,00 zł

3)pożyczki 3.093.154,00 zł

2. Nadwyżkę z lat ubiegłych, w wysokości 11.900.000,00 zł przeznaczyć na pokrycie:

1)planowanego deficytu 9.408.134,00 zł

2)rozchodów, o których mowa w ust.4 2.491.866,00 zł

3. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości 214.721.394,00 zł

4. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości 2.491.866,00 zł

5. Łączne rozchody określone w ust. 4 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 13 ust. 1 i § 14 ust 2.

zgodnie z tabelą nr 3

§ 4.

Wydatki na realizację następujących zadań:

1)własnych miasta, w wysokości 923.812.489,00 zł zgodnie z tabelą nr 4

2)zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 29.989.267,00 zł zgodnie z tabelą nr 5

3)zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości 23.323.161,00 zł zgodnie z tabelą nr 6

4)realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 153.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7

5)realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 7.009.346,00 zł zgodnie z tabelą nr 8

6)realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 20.140.622,00 zł zgodnie z tabelą nr 9

§ 5.

1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 2.900.000,00 zł

2. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 4.700.000,00 zł

§ 6.

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości 76.070.624,00 zł z tego:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 50.492.744,00 zł

a) dotacje celowe 31.697.733,00 zł

b) dotacje podmiotowe 18.795.011,00 zł

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 25.577.880,00 zł

a) dotacje celowe 7.577.880,00 zł

b) dotacje podmiotowe 18.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1)dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 500.000,00 zł

2)nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 5.000,00 zł

§ 7.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 4.500.000,00 zł

2. Rezerwy celowe, na:

1)wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w wysokości 37.891.393,00 zł

2)remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, w wysokości 3.980.000,00 zł

3)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 3.700.000,00 zł

4)wydatki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników samorządowych w jednostkach oświatowych, w wysokości 2.700.000,00 zł

5)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.950.000,00 zł

§ 8.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

1)dochody 10.716.537,00 zł

2)wydatki 10.716.537,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 9.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 9.566.800,00 zł zgodnie z tabelą nr 10

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 685.000.000,00 zł na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§ 11.

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:

1)jednorazowych zobowiązań, do wysokości 700.000.000,00 zł;

2)zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, wynikających w szczególności ze składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, do wysokości 1.500.000.000,00 zł.

§ 12.

Górną granicę, w kwocie 1.200.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13.

1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust.1.

§ 14.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

1)na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)w skarbowych papierach wartościowych,

3)w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 250.000.000,00 zł

§ 15.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1)dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)przekazania uprawnień, o których mowa w § 12 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 16.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabele i załączniki do uchwały w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »