| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8/II/2010 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212,239,258,246 ust.3,art. 266 ust.2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dn. 24 wrzesień2009r ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8 813 292- zł w tym:

1/ dochody bieżące kwota 6 914 547.-zł

2/ dochody majątkowe 1 898 745.-zł

Zgodnie z załącznikiem nr. 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 695 034.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

1- zadania majątkowe w wysokości 2 630 487.-zł

2.-wydatki bieżące w wysokości 7 064 547 .-zł

a/ - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwicie łącznej – 5 742 390.-zł

- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4 104 284.-zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 1 638 106.

b/ - wydatki na Świadczenia na rzecz osób fizycznych -1 101 157.-zł

c/ - dotacje - 77 000.-zł

d/- wydatki na obsługę długu - 144 000.-zł

§ 3. Deficyt gminy w wysokości 881 742.-zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 881 742-zl

Przychody budżetu w wysokości 1.395 142-zł rozchody w wysokości 513 400-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 30.000.-zł

2) celowa w wysokości 6.000.-zł z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000.-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000.-zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla :

1. Zakładów budżetowych :

Przychody - 525.000.-zł

Wydatki - 525.000.-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Dotacje podmiotowe dla :

1. Gminnej instytucji kultury na kwotę 50 000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 9

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r. w kwocie 27 000.-zł zał. Nr 9

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. 1. Ustala się że wpłaty dotyczące zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych, energii elektrycznej, będą przyjmowane jako zwrot wydatków.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. do wysokości 500.000.-zł

2) zaciągania zobowiązań :

a) na finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadanie wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3

b) z tytułu umów, których realizacje w roku następnym (2012r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012r. na łączną kwotę 100.000.-zł

3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Dokonywanie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

5) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6) Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2011r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki

Załącznik do Uchwały Nr 8/II/2010
Rady Gminy Irządze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do budżetu gminy Irządze na 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »