| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/10 Rady Gminy Świnna

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236,art. 237, art.. 239, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246 z p.zm.) Rada Gminy Świnna u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 790 508,00 zł, w tym;

1) Dochody bieżące – w kwocie 17 705 410,00 zł,

2) Dochody majątkowe – w kwocie 6 085 098,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 034 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 277 656,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 996 344,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na kwotę 17 569 470,00 zł w tym :

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie13 998 056,00 zł, z tego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 041 724,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 956 332,00 zł.

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 619 600,00 zł.

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 716 414,00 zł.

4) Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych w kwocie 102 346,00 zł.

5) Wydatki na obsługę długu w kwocie 133 054,00 zł.

3. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust.1 obejmuje :

1) Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 034 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w kwocie 277 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 280 551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4. Wydatki majątkowe na kwotę 6 426 874,00 zł

- w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 6 426 874,00 zł

- z tego : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 007 624,00 zł, zgodnie z załącznikiem 4a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205 836,00 zł pokryty zostanie:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 205 836,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 6 448 366,29 zł, i rozchody budżetu w wysokości 6 242 530,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł

2) celową w wysokości - 100 000,00 zł, w tym :

- celową oświatową – 55 000,00 zł

- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 45 000,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. .Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii – 3 000,00 zł,

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 187 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 115 408,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 205 836,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2 004 714,29 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4 237 816,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Finansowania planowanego deficytu budżetu.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów.

4. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnna.

Przewidniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4a.doc

Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4b.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu unii europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w latach 2011 - 2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżacych gmin na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan dotacji z budżetu gminy Świnna na zadania bieżące podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do udzielenia w 2011 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych art. 223 ustawy o finansach publicznych na rok 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.doc

Plan finansowy dochodów do odprowadzenia do budżetu Państwa na rok 2011 związanych z realizacją zadań zleconych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.doc

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Świnna na rok 2011

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Świnna
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.doc

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2011

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »