| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/63/11 Rady Gminy Herby

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Herby oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Zasady ustalone niniejszą uchwałą stosuje się do części nieruchomości i udziałów w nieruchomościach.

3. Podstawą gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Herby,

2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Herby,

3) Radzie Gminy - rozumie się przez to Radę Gminy Herby

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Nabywanie nieruchomości

§ 2. 1. Wójt samodzielnie nabywa do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, prawnych a także Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z:

1) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości,

2) koniecznością realizacji zadań własnych,

3) realizacją celu publicznego

4) realizacją planowanych inwestycji.

2. Warunki nabycia nieruchomości określa Wójt w drodze rokowań.

3. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji wymaga zgody Rady Gminy.

4. Nabycie nieruchomości niezbędnych dla realizacji celów publicznych przez Gminę może być dokonane tylko w ramach środków przewidzianych na te cele w uchwale budżetowej.

Zbywanie nieruchomości

§ 3. 1. Wójt samodzielnie decyduje o zbywaniu nieruchomości stanowiących własność gminy lub będących w użytkowaniu wieczystym, w szczególności sprzedaży, zamiany, zrzeczenia, oddania w użytkowanie wieczyste, oddanie w trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi.

2. Wójt przeznaczając nieruchomości do zbywania przedkłada informację Radzie Gminy.

3. Czynności określone w § 3.1 wykonuje Wójt Gminy, wydając w tych sprawach stosowne zarządzenie.

4. Zbywanie lub oddanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym wymaga zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą.

5. Zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą wymagają następujące czynności:

1) sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz innym jednostkom samorządu teryrorialnego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,

2) oddanie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty rocznej,

3) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzezcz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

4) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między gminą a Skarbem Państwa oraz między jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw.

Obciążanie nieruchomości

§ 4. 1. Wójt może obciążać nieruchomości stanowiące własność gminy lub prawo wieczystego użytkowania hipoteką.

2. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie prawem użytkowania oraz służebnością gruntową o ile nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej.

Wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości

§ 5. 1. Udziela się Wótowi Gminy zgody na wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Udziela się Wójtowi Gminy zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy i najmu w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

3. Wydzierżawiając, wynajmując bądź użyczając nieruchomość Wójt Gminy obowiązany jest uwzględniać przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz określić czas trwania umowy, z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminy lub realizacji celów publicznych obejmujących przekazywaną nieruchomość.

4. Stawki czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


Józef Kozielski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »