| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:

§ 1.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

1) Członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej zespołem powołuje zarządzeniem na okres 4 lat Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, spośród wskazanych przez osoby kierujące instytucjami/organizacjami, które podpiszą z Wójtem Gminy porozumienia o współpracy.

2) Porozumienia zawierane pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami wymienionymi w ust. 3 poprzedzą konsultacje przyszłych Partnerów. Porozumienia określą zasady współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach prac zespołu oraz prac grupy roboczej.

3) W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziechowach – Wieprzu,

c) Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce,

d) Oświaty,

e) Ochrony zdrowia,

f) Organizacji pozarządowych z terenu gminy,

g) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych,

h) Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych.

4) Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz, stosownie do zaistniałych potrzeb może z własnej inicjatywy, lub na wniosek przewodniczącego zespołu, poszerzyć jego skład o przedstawicieli podmiotów o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności prokuratury.

5) Personalne wskazanie osób do pracy w zespole następuje na pisemny wniosek Wójta Gminy.

6) Wójt Gminy może odwołać członka zespołu w następujących przypadkach:

a) złożenia przez członka zespołu oświadczenia o rezygnacji z udziału w jego pracach,

b) na wniosek instytucji/organizacji, której członek jest przedstawicielem,

c) na wniosek przewodniczącego zespołu w przypadku zaistnienia dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności członka w posiedzeniach zespołu w roku kalendarzowym.

7) Wójt Gminy odwołuje członka zespołu w przypadku:

a) powzięcia wiadomości o prawomocnym skazaniu członka za przestępstwo umyślne,

b) na wniosek zespołu wyrażony w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, w następstwie rażących zaniedbań oraz działań lub zachowań członka nieprzystających do pełnionej funkcji.

§ 2.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

1) Pracami zespołu kieruje przewodniczący, wybrany spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu zespołu większością głosów obecnych w głosowaniu jawnym.

2) Przewodniczący zespołu:

a) zwołuje posiedzenia zespołu,

b) ustala proponowany porządek posiedzeń zespołu,

c) kieruje pracami zespołu w trakcie posiedzeń,

d) reprezentuje zespół w relacjach z innymi podmiotami,

e) usprawiedliwia nieobecność członków na posiedzeniach zespołu jeśli uzna, iż nastąpiła ona w wyniku okoliczności zasługujących na uwzględnienie. Nieobecność przewodniczącego zespołu usprawiedliwia Wójt Gminy.

f) występuje z wnioskiem do Wójta Gminy o odwołanie członka zespołu w wypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach zespołu w roku kalendarzowym lub podjęcia przez zespół decyzji w przedmiocie odwołania członka.

g) występuje z inicjatywą w przedmiocie powoływania grup roboczych.

3) Sekretarz zespołu:

a) zastępuje przewodniczącego zespołu w przypadku jego nieobecności,

b) sporządza protokoły z posiedzeń zespołu,

c) wykonuje obsługę kancelaryjną zespołu.

4) Podstawowe obowiązki członków zespołu:

a) aktywne uczestnictwo w pracach zespołu,

b) usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniach,

c) zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w zakresie umożliwiającym profesjonalne realizowanie działań przewidzianych dla zespołu,

d) odpowiedzialność, zaangażowanie i obiektywizm,

e) zachowanie poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w pracach zespołu. Obowiązek ten dotyczy także członków grup roboczych powołanych spoza składu zespołu.

5) Członek zespołu zobowiązany jest do powstrzymania się od aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu lub grupy roboczej, dotyczących bezpośrednio jego osoby, osób mu najbliższych lub innych osób, z którymi pozostaje w relacjach mogących nasuwać wątpliwości co do jego bezstronności.

6) Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach. Posiedzenia zwyczajne zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, zgodnie z ustalonym przez zespół rocznym harmonogramem posiedzeń, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące a ponadto w razie zaistnienia uzasadnionych potrzeb.

7) Decyzje na posiedzeniach zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

8) Otwierając posiedzenie przewodniczący przedstawia jego proponowany porządek. Każdy członek zespołu może wnieść uwagi do porządku posiedzenia wraz z propozycją zmian.

9) Z każdego posiedzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba sporządzająca i przewodniczący zespołu. Protokół przedkłada się do wglądu i zatwierdzenia członkom zespołu na następnym posiedzeniu.

10) Obsługę administracyjno - organizacyjną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu.

11) Siedziba zespołu mieści się w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 3.

Organizacja Grup roboczych

1) W celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, w indywidualnych przypadkach, zespół może tworzyć grupy robocze.

2) Zespół powołując grupy robocze ustala ich zakres działania i skład osobowy.

3) Członkowie grupy roboczej powołują ze swego składu koordynatora grupy, który kieruje pracami grupy i odpowiada za prowadzenie dokumentacji.

4) Postanowienia §2 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do członków grup roboczych nie będących członkami zespołu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »