| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Skoczowa, stwierdzając zgodność z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoczów", przyjętego uchwałą nr XLIV/562/2006 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 wrześnie 2006r., uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej „planem”, obejmuje obszar oznaczony na rysunku planu.

2. Granice obszaru objętego planem wynikają z postanowień uchwały Nr XLIV/535/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 kwietnia 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej.

§ 2. Treść planu przedstawiona jest w postaci:

1)tekstu niniejszej uchwały;

2)części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składającej się z rysunku planu wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1 000, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1)przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

5)szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

6)zasad obsługi terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

7)stawek procentowych, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Pozostałe elementy wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zabytki i dobra kultury współczesnej, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, nie występują w obszarze objętym planem.

§ 4. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

1)granice obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)symbol identyfikujący teren, złożony z oznaczenia cyfrowego i literowego dodatkowo z poprzedzającym go oznaczeniem : UZ- teren usług zdrowia.

2. Treść podkładu mapowego nie jest przedmiotem rysunku planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1)załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoczów w skali 1 : 10 000, z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu;

2)załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3)załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)przepisach odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2)rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 2, pkt 2 niniejszej uchwały;

3)terenie - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4)obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;

5)powierzchni zabudowy - rozumie się przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru budynków znajdujących się na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 6. 1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony na rysunku planu symbolem 1Z UZ z podstawowym przeznaczeniem pod usługi zdrowia.

2. Dla terenu ustala się:

1)utrzymanie istniejącego zainwestowania z możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym;

2)utrzymanie i budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i komunikacji kołowej, w tym miejsc postojowych;

3)utrzymanie oraz budowę dróg dojazdowych wewnętrznych zapewniających dostęp do drogi publicznej;

4)utrzymanie i realizację zieleni o charakterze ozdobnym i izolacyjnym wzdłuż granic terenu oraz w miejscach dostępnych pomiędzy dojściami i elementami małej architektury.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i ładu przestrzennego, w tym:

1)zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2)lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez właściwy organ, dopuszcza się na zasadach określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3)prowadzenie wyłącznie takiej działalności usługowej, której uciążliwość dla środowiska powodowana przez hałas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie przekroczy wartości dopuszczalnych poziomów poza terenem, do którego prowadzący ją posiada tytuł prawny;

4)zakaz odprowadzania ścieków komunalnych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

5)nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz obowiązującym w gminie „Planem gospodarki odpadami dla gminy Skoczów”;

6)obowiązek stosowania urządzeń grzewczych i paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza;

7)dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”;

8)zakaz lokalizacji dominant architektonicznych i budowli przewyższających zabudowę sąsiednią;

9)zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony drogi publicznej;

10)dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obowiązują nakazy:

a) wyposażenia przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i normami),

b) zapewnienia dojazdu do obiektów jednostek ratowniczych i dróg ewakuacji.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym:

1)powierzchnia zabudowy wraz z powierzchniami utwardzonymi - 100% powierzchni działki;

2)maksymalna wysokość budynku - 5 kondygnacji, dostosowana musi być do istniejących obiektów, forma dachu, w tym nachylenie głównych połaci, w nawiązaniu do zabudowy sąsiedniej;

3)utrzymuje się linię zabudowy dla istniejących budynków, a dla nowo realizowanych powinna wynosić minimum 6 m od krawędzi jezdni drogi gminnej.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej, w tym:

1)obsługa komunikacyjna z drogi gminnej przylegającej do granic terenu, według warunków ustalonych przez zarządcę drogi;

2)obowiązek zapewnienia w granicach działki nie mniej niż 5 miejsc parkingowych.

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

1)zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej, według warunków określonych przez dysponenta sieci;

2)odprowadzanie ścieków i wód opadowych - do istniejącego w obszarze systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

3)zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej stacji transformatorowej i sieci niskiego napięcia, według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń;

4)zaopatrzenie w gaz ziemny - z istniejącej sieci gazociągów średniociśnieniowych, według warunków ustalonych przez dysponenta urządzeń;

5)gospodarka odpadami - zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla gminy Skoczów”, zatwierdzonym odrębną uchwałą Rady Miejskiej Skoczowa;

6)zaopatrzenie w ciepło - z wykorzystaniem atestowanych urządzeń grzewczych oraz paliw zapewniających zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

7. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, określa się w wysokości 15%.

§ 7. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, teren może być użytkowany w sposób dotychczasowy.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/48/2011
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 24 marca 2011 r.
Zalacznik1.JPG

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/48/2011
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 24 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Miejska Skoczowa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Skoczowa informującym, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2011
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 24 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Skoczowa o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

1)Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), finansowane będą z budżetu gminy Skoczów, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2)Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.

3)Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późniejszymi zmianami).

4)Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »