| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/20/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LXV/351/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej planu zagospodarowania miasta Szczyrk,
Rada Miejska w Szczyrku
po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk,
uchwala:
§ 1. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk, uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r. w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 2 uchyla się pkt 5 brzmiący: „5) kubatura nowo projektowanych obiektów, a także istniejących zwiększających swą kubaturę w wyniku przebudowy, nie powinna w jednej zwartej bryle przekraczać 2500 m3, z dopuszczeniem odstępstw dla obiektów o przeznaczeniu USS i USK”.
2) w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) Na terenie wszystkich stref ochrony konserwatorskiej nowe i rozbudowywane obiekty kubaturowe należy dostosować do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bryły oraz proporcji.”
§ 2. 1. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk są następujące załączniki:
1) Nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożenia projektu planu,
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/20/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 marca 2011 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r.
Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu Rada Miejska w Szczyrku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/20/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 29 marca 2011 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk, przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r., inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Ze względu na regulacyjny charakter zmiany planu miejscowego w stosunku do ustaleń dotychczas obowiązującego planu nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »