| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/25/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole prowadzone przez Miasto Szczyrk


Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska w Szczyrku
uchwala, co następuje
§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Szczyrk w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.
2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane przez przedszkola poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 wynosi 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.
2. Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki określonej w ust. 1.
3. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).
§ 3. 1. Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której mowa § 2:
1) dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do przedszkola,
2) dla dzieci z rodzin zastępczych.
2. Zwolnieniu z wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2 podlegają:
1) rodzice (opiekunowie) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno- bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu.
2) Rodzice (opiekunowie) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
3. W szczególnych przypadkach Burmistrz Miasta może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.
4. W przypadku dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Szczyrk, a uczęszczających do przedszkoli prowadzących przez Miasto Szczyrk, nie stosuje się ust. 1-3.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/121/2004 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lipca 2004r. zmienionej uchwałą nr XXVII/121/2008 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2008r. oraz uchwałą nr LV/268/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Szczyrku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »