| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 15, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Wilkowice, w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

2) Poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1 przedszkola świadczą odpłatnie dodatkowe usługi opiekuńczo-dydaktyczno- wychowawcze w zakresie:

a) gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka i zainteresowania otaczającym światem,

b) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

c) zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne,

d) zajęć relaksacyjno-wyciszających.

3) Ustala się opłatę w wysokości 2,20 zł.(słownie : dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną godzinę świadczenia zajęć, o których mowa w ust. 2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia zajęć .

4) Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń, o których mowa w ust.2 stanowi iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust.3 i liczby godzin zajęć, z których dziecko korzystało w danym miesiącu ponad czas określony w ust.1.

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z usług świadczonych przez przedszkola w tym odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wilkowice Nr XXV/235/2008 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wysokości opłaty stałej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Wilkowice Nr XXVIII/288/2009 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »