| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2) Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ŻYWIEC

§ 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Żywiec zwaną dalej Gminą.

2) Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z załącznikami zawierającymi informacje niezbędne do naliczenia opłaty za korzystanie z przystanków.

3) Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

b) wykaz pojazdów, którymi przewoźnik lub operator zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,

c) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

d) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

e) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

f) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

g) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Żywca,

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1) Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków jest ustalana przez Radę Miejską w Żywcu w drodze uchwały.

2) Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę w cyklach miesięcznych.

3) Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

4) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 3. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1) Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

a) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,

b) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.

2) Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

e) niepowiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów,

f) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3) Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku,o którym mowa w § 1 ust. 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

4) Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Gminę formy i rozmiaru tabliczki przystankowej.

5) Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ŻYWIEC

Lp.

Nazwa ulicy

Nazwa

Opis

Udostępnienie

1

Ks. Słonki

Dworzec Autobusowy

Dworzec

Operator / przewoźnicy

2

Al. Legionów

Tesco

Jednostronny

Operator

3

Al. Legionów

Tesco Parking

Jednostronny

Przewoźnicy

4

Al. Wolności

Pomnik

Jednostronny

Operator

5

Armii Krajowej

Kładka

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

6

Armii Krajowej

Leśnianka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

7

Browarna

Pętla MZK

Obustronny

Operator

8

Browarna

Piwiarnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

9

Browarna

Apteka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

10

Browarna

Rondo

Obustronny

Operator / przewoźnicy

11

Browarna

Kolonia Browar

Obustronny

Operator / przewoźnicy

12

Dworcowa

PKP

Jednostronny

Operator

13

Dworcowa

PKS

Jednostronny

Operator

14

Dworcowa

Góral

Obustronny

Operator

15

Dworcowa

Plac PSK

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

16

Fabryczna

Dzielnica Przemysłowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

17

Folwark

Lecznica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

18

Grunwaldzka

BWSU/Fabryka Śrub

Obustronny

Operator / przewoźnicy

19

Grunwaldzka

BWSU Pętla

Obustronny

Operator

20

Grunwaldzka

Spółdzielnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

21

Grunwaldzka

Medyk

Obustronny

Operator / przewoźnicy

22

Grunwaldzka

Poczta

Obustronny

Operator / przewoźnicy

23

Grunwaldzka

PKS Sporysz

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

24

Grunwaldzka

PKP Sporysz

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

25

Habsburgów

Biedronka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

26

Isep

Adamek

Obustronny

Operator / przewoźnicy

27

Isep

Skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

28

Isep

Skład

Obustronny

Operator / przewoźnicy

29

Isep

Spółdzielnia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

30

Jagiellońska

Ponar

Jednostronny

Operator

31

Klonowa

Klonowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

32

Kochanowskiego

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

33

Kochanowskiego

Osiedle

Obustronny

Operator / przewoźnicy

34

Kocurowska

Kocurów 1

Obustronny

Operator / przewoźnicy

35

Kocurowska

Kocurów pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

36

Kocurowska

Kocurów Kaplica

Obustronny

Operator / przewoźnicy

37

Komonieckiego

Targowica CPN

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

38

Komonieckiego

Cmentarz

Obustronny

Operator / przewoźnicy

39

Komonieckiego

Cmentarz Żołn. Radzieckich

Obustronny

Operator / przewoźnicy

40

Komorowskich

Bloki wojskowe

Obustronny

Operator / przewoźnicy

41

Komorowskich

Jubileuszowa

Obustronny

Operator / przewoźnicy

42

Kopernika

Rondo

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

43

Kopernika

Piecuch

Obustronny

Operator / przewoźnicy

44

Kopernika

Wodociągi

Obustronny

Operator / przewoźnicy

45

Kopernika

Sapiński

Obustronny

Operator / przewoźnicy

46

Kopernika

Habdasówka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

47

Kopernika

Rampy

Obustronny

Operator / przewoźnicy

48

Kopernika

Reymonta

Obustronny

Operator / przewoźnicy

49

Kopernika

Ośrodek zdrowia

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

50

Kościuszki

Polonia

Jednostronny

Operator

51

Krakowska

Moszczanica II (Król. Jadwigi)

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

52

Krakowska

Moszczanica I (sklep)

Obustronny

Operator / przewoźnicy

53

Krakowska

Oczków skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

54

Krakowska

GS Zadziele

Obustronny

Operator / przewoźnicy

55

Krakowska

Zadziele skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

56

Krakowska

Na Wzgórzu

Obustronny

Operator / przewoźnicy

57

Leśnianka

Leśnianka I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

58

Leśnianka

Leśnianka II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

59

Leśnianka

Leśnianka III

Obustronny

Operator / przewoźnicy

60

Leśnianka

Leśnianka IV

Obustronny

Operator / przewoźnicy

61

Leśnianka

Leśnianka V

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

62

Łączna

Łączna

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

63

Moszczanicka

Technikum

Obustronny

Operator / przewoźnicy

64

Moszczanicka

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

65

Moszczanicka

Nad Stawem

Obustronny

Operator / przewoźnicy

66

Objazdowa

Objazdowa

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

67

Oczkowska

Oczków I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

68

Oczkowska

Oczków szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

69

Oczkowska

Oczków pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

70

Os. 700-lecia

Os. 700-lecia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

71

Os. Zgoda

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

72

Partyzantów

Las

Obustronny

Operator / przewoźnicy

73

Partyzantów

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

74

Piłsudskiego

Policja

Obustronny

Operator / przewoźnicy

75

Piłsudskiego

Piłsudskiego II

Obustronny

Operator / przewoźnicy

76

Piłsudskiego

Ogródek Jordanowski

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

77

Piotra Skargi

Piotra Skargi

Obustronny

Operator / przewoźnicy

78

Podlesie

Szkoła

Obustronny

Operator / przewoźnicy

79

Podwale

Rondo

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

80

Rychwałdzka

Rychwałdzka

Obustronny

Operator / przewoźnicy

81

Sienkiewicza

Młyn

Obustronny

Operator / przewoźnicy

82

Sienkiewicza

Szpital

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

83

Skłodowskiej

Skłodowskiej

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

84

Słonki

Papiernia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

85

Sobieskiego

Plac Mariacki

Jednostronny

Operator

86

Sporyska

Piwnice

Obustronny

Operator / przewoźnicy

87

Sporyska

Pętla

Obustronny

Operator / przewoźnicy

88

Sporyska

Sklep

Obustronny

Operator / przewoźnicy

89

Sporyska

Most Sporyski

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

90

Stolarska

Stolarska

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

91

Świętokrzyska

Świętokrzyska

Jednostronny

Operator

92

Wesoła

CPN

Obustronny

Operator / przewoźnicy

93

Wesoła

Elektrownia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

94

Wesoła

Smakosz

Obustronny

Operator / przewoźnicy

95

Widok

Widok

Obustronny

Operator / przewoźnicy

96

Widok

Widok I

Obustronny

Operator / przewoźnicy

97

Widok

Jodłowa

Obustronny

Operator / przewoźnicy

98

Witosa

Park

Jednostronny

Operator / przewoźnicy

99

Zamkowa

Zamkowa

Jednostronny

Operator

100

Żeromskiego

Pogotowie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

101

Żywiecka

Pietrzykowice skrzyżowanie

Obustronny

Operator / przewoźnicy

102

Żywiecka

Pietrzykowice Żwirownia

Obustronny

Operator / przewoźnicy

103

Żywiecka

Pietrzykowice PKP

Obustronny

Operator / przewoźnicy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »