| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i 5 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), art.400a ust.1 pkt 5) i 21), art.403 ust.2, 4-6, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/426/10 RadyMiejskiej Orzesze z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze - aktualizacja", po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Orzesze na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze przyjętym uchwałą nr XLVIII/426/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 listopada 2010r. określone w „Regulaminie dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Orzesze” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z pożyczki zaciąganej corocznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik do Uchwały Nr VII/44/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN

Dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Orzesze”

§ 1. Definicje

1. Program – zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/426/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 listopada 2010r. „Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Orzesze w zakresie budynków jednorodzinnych”

2. Gmina – Gmina Orzesze.

3. Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Operator - wybrany przez Gminę Orzesze podmiot posiadający wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu i działający w imieniu Gminy

5. Budynek - w rozumieniu art.3 pkt 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art.54 i kolejnymi cytowanej wyżej ustawy.

6. Inwestor – osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Orzesze, który złożył wniosek oraz pozytywnie przeszedł proces Weryfikacji.

7. Wykonawca – firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora, dokonująca montażu układu solarnego i wymiany źródła ciepła, termoizolacji, wymiany okien zgodnie z zasadami Programu.

8. Układ solarny – urządzenie służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej, składające się z kolektora, zbiornika dwuwężownicowego oraz niezbędnego osprzętu.

9. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych.

10. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo stałe nowej generacji; olejowy; na biomasę - dopuszczone przez Operatora.

11. Ankieta – złożony przez Inwestora dokument zawierający informacje stanowiące podstawę opracowania Programu.

12. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

13. Weryfikacja – dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w budynku Inwestora.

14. Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.

15. Umowa – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Gminą Orzesze w imieniu której działa Operator, określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.

16. Lista rankingowa – lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, mieszczących się w limitach określonych na dany etap realizacji.

17. Lista rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestorów.

18. Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

19. Koszty kwalifikowane – zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest kosztorys.

20. Zakres termomodernizacji – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła, instalacja układu solarnego - w ramach wybranego przez Inwestora wariantu.

§ 2. Cele Programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Inwestora zlokalizowanych na terenie miasta Orzesze.

2. Cele Programu zbieżne są z priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w szczególności:

1) Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek.

2) Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3) Ogólnymi warunkami zawierania umów i wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Program realizowany będzie poprzez:

1) Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła węglowe nowej generacji,

2) Wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła węglowe wraz z zabudową układu solarnego,

3) Montaż układów solarnych,

4. Zgodnie z Programem w I etapie przewiduje się modernizację łącznie 40 budynków.

5. Szczegółowa liczba i Zakres termomodernizacji w kolejnych etapach określony będzie każdorazowo w umowie pożyczki zawieranej corocznie pomiędzy Gminą a Funduszem.

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji

1. Każdy Inwestor może uzyskać dotację zwaną dalej dofinansowaniem w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości podanej w kolumnie nr 6 poniższej tabeli, nie przekraczających kwot ujętych w tabeli jako środki Gminy (kolumna 7).


Tabela nr 1.Wysokość dofinansowania

Wariant

Zakres modernizacji

Przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki Gminy (pożyczka WFOŚiGW
w Katowicach)

%

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Zabudowa Nowego źródła ciepła węglowego nowej generacji

12 000,00

66,7%

8 000,00

33,3%

4 000,00

2

Zabudowa Układu solarnego

15 000,00

73,3%

11 000,00

26,7%

4 000,00

3

Zabudowa nowego źródła ciepła + zabudowa Układu solarnego, w tym:

27 000,00

70,4%

19 000,00

29,6%

8 000,00

2. Wysokość dofinansowania na każdy zakres prac przewidziana jest osobno i liczona w zależności od deklaracji mieszkańca określonej we Wniosku.

3. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 6 pkt 2 Regulaminu.

4. Wysokość dofinansowania określona w kolumnie 7 jest uzależniona od wielkości uzyskanej przez Gminę pożyczki ze środków Funduszu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych Funduszu. W przypadku zmniejszenia wkładu Funduszu, zwiększa się wkład mieszkańca.

5. Przedmiotem dofinansowania są Koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej Umowy.

6. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

§ 4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa uwzględniająca Wariant oraz rok realizacji inwestycji.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości.

4. Inwestorzy, którzy złożyli Ankietę, mają pierwszeństwo na Liście Rankingowej jeśli złożyli Wniosek w terminie 30 dni od daty ogłoszenia naboru o którym mowa w pkt 3.

5. Lista Rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia Wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Gminy, co będzie potwierdzone w dzienniku podawczym Gminy.

6. Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową w danym roku kalendarzowym ze względu na limity, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5 Regulaminu umieszczane będą na Liście Rankingowej na lata następne z uwzględnieniem deklaracji złożonej we Wniosku i zapisów pkt 5. Osoby te stanowią równocześnie Listę Rezerwową dla Listy Rankingowej na rok, na który pierwotnie złożony został wniosek.

7. Miejsce na Liście Rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.

8. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście Rankingowej na dany rok kalendarzowy zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej według odpowiedniego wariantu.

9. Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje Weryfikacji.

10. Wyboru Wariantu oraz Wykonawcy zadań realizowanych w ramach Programu dokonuje Inwestor według deklaracji złożonej we Wniosku.

11. Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych z jego realizacją, które może uzyskać:

1) na stronie internetowej Operatora Programu;

2) w Punkcie Obsługi Klienta;

3) telefonicznie u Operatora;

4) w Urzędzie Gminy w Orzeszu.

§ 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:

1) Jest właścicielem Budynku mieszkalnego (z wyłączeniem budynków w których jest prowadzona działalność gospodarcza) zlokalizowanego w granicach gminy Orzesze i przedstawia Operatorowi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny.

2) W przypadku współwłasności – notarialnie potwierdzone lub osobiście w obecności Operatora pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w ramach Programu.

3) Posiada zainstalowane i pracujące w budynku Stare źródło ciepła na paliwo stałe (dla wariantów z wymianą źródła ciepła).

4) Posiada zainstalowane i pracujące w budynku Nowe źródło ciepła gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium dla wariantu z montażem samego układu solarnego).

5) Nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u.

6) Spełnia wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych, czego potwierdzeniem jest przedstawienie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

2. Ponadto Inwestor oświadcza, że:

1) Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2) Nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.

3) Nie uzyskał jeszcze dofinansowania w ramach Programu na termomodernizację innego budynku.

4) Nie zalega z podatkami i wpłatami wobec Gminy.

3. Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi do budynku celem przeprowadzenia Weryfikacji.

4. Inwestor zleci na własny koszt (niekwalifikowany) Operatorowi wykonanie uproszczonego audytu energetycznego.

5. Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.

6. Inwestor zawrze z Gminą Orzesze w imieniu której działa Operator i Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.

7. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Gminy, Operatora lub Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.

8. Inwestor wpłaci na rzecz Wykonawcy zaliczkę w wysokości i terminie przewidzianym umową.

9. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.

10. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie.

11. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

12. Umowy na wszystkie prace wyszczególnione w ramach danego Wariantu Programu zawarte zostaną w obecności przedstawiciela Operatora, Inwestora oraz Wykonawcy.

13. Umowy związane z pełnym zakresem termomodernizacji należy zawierać w tym samym czasie.

14. Zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od możliwości finansowych Gminy i Funduszu.

15. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn.zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.

16. Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) na zakres Termomodernizacji realizowanej przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Wszystkie prace realizowane w ramach danego Wariantu muszą być wykonane w tym samym okresie rozliczeniowym ustalonym przez Fundusz.

18. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń, w tym układu solarnego, kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi DTR przez okres minimum 5 lat. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Operatora oraz Wykonawcy. Inwestor nie może zamontować w instalacji c.o. innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła bez zgody Operatora lub Gminy.

19. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat zobowiązania wynikające z zawartych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku.

20. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator.

21. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami zawartej umowy dokona Operator.

§ 6. Zakres kosztów kwalifikowanych

1. Zakres Kosztów kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.

2. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:

1) Dla kotłów c.o.:

a) Demontaż starego źródła ciepła.

b) Zakup i montaż nowego źródła ciepła.

c) Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.

2) Dla instalacji układu solarnego:

a) Zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego.

b) Zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych / konstrukcja wolnostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o. / c.w.u., naczynie wzbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu solarnego, montaż.

3. W przypadku elementów nie wymienionych powyżej zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.

4. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m.in.:

1) Uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, itp.).

2) Wykonanie uproszczonego audytu energetycznego przez Operatora.

3) Wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem Programu, np. montaż wkładu kominowego w przypadku kotła węglowego.

4) Zakup i montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika ciepła w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego.

5) Budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego dla kotłów na paliwa stałe.

6) Zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – jako element dodatkowego wyposażenia.

7) Wykonanie instalacji c.o. zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego wariantu.

8) Wstępna opinia kominiarska.

§ 7. Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe jako nowe źródło ciepła do Programu

1. Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2087 z późn.zm).

2. W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3, SO2 ≤ 1000 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3 , Pył ≤ 100 mg/m3 , zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m3 16 WWA wg EPA ≤ 5 mg/m3, b(a)P ≤ 100 μg/m3, sprawność cieplna ≥78 % - potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikat energetyczno-emisyjny) wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

3. W przypadku Nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły retortowe lub tłokowe, nie posiadające dodatkowego rusztu.

4. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.

§ 8. Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy modernizacji systemów grzewczych oraz termomodernizacji

1. Wykonawca deklarujący chęć udziału w Programie winien spełnić warunki określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:

1) Działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji.

2) Terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami i Gminą w imieniu której działa Operator.

3) Zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz innymi podmiotami Programu.

3. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży, ilości skarg, zażaleń i pochwał Operatorowi oraz Gminie. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

4. Wykonawca montażu Nowych źródeł ciepła na paliwo stałe jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego certyfikatu energetyczno-emisyjnego wydanego przez akredytowane laboratorium. W momencie, gdy urządzenie nie posiada aktualnego certyfikatu nie może być ono montowane w Programie, a podpisanie umowy trójstronnej na montaż takiego urządzenia zostanie odroczona do momentu przedłożenia aktualnego certyfikatu przez Wykonawcę.

5. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dotyczącą Programu.

6. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Gmina może wykluczyć Wykonawcę z uczestnictwa w Programie.

§ 9. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Operatora i Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty pracy poniesione przez Operatora do chwili podpisania umowy.

2. Podstawą roszczenia o którym mowa w pkt 1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora i Wykonawcę.

3. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Operator skreśli Inwestora z Listy rankingowej.

4. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami.

5. W przypadku usunięcia układu solarnego lub źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie 5 lat od odbioru końcowego robót związanych z jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami.

6. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z realizacją w danym roku planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z Listy rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora z Programu.

7. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych Weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z Programu.

8. Operator w imieniu Gminy ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu.

9. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów roku realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z Programu. Wyznacza się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów:

1) 60 dni od daty Weryfikacji na dostarczenie dokumentacji wstępnej (odpis z Księgi Wieczystej, karta inwentaryzacji, umowa na wywóz śmieci, opinia kominiarska, dokumentacja wymagana prawem budowlanym),

2) 30 dni od daty przedłożenia kompletnej dokumentacji wstępnej na wybór Wykonawców, przedłożenie Kosztorysów i podpisanie Umów.

10. W przypadku zmiany terminu realizacji lub wariantu po dniu Weryfikacji Inwestor zostanie przesunięty na koniec Listy Rezerwowej.

11. Inwestor ma możliwość zmiany terminu realizacji lub Wariantu tylko jeden raz.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


WNIOSEK

o udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Orzesze”

DANE WNIOSKODAWCY:


Nazwisko i imię....................................................................................................................................................


Adres zamieszkania..............................................................................................................................................


Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja.....................................................................................


..............................................................................................................................................................................


nr telefonu ...................................... kom ........................................ NIP ...........................................................


seria i nr dowodu osobistego.................................................PESEL...................................................................


Księga Wieczysta nr ............................................................. nr działki ..............................................................


stare źródło ciepła:..................................... rok produkcji......................... paliwo...............................................

Lp.

Planowany zakres termomodernizacji:

Wybór:

TAK

NIE

1

Wymiana kotła starego na nowy

2

Montaż kolektorów słonecznych

Lp.

Paliwo wykorzystywane po modernizacji (w przypadku wymiany kotła PROSZĘ ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ OPCJĘ)

Wybór

TAK

NIE

1

Węgiel ekogroszek/ ekomiał

2

Gaz

3

Olej

4

Biomasa

Przewidywany termin realizacji*:

2011

2012

2013

* właściwe zakreślić


Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam że:

1. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z art.54 ustawy Prawo budowlane).

2. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.

3. W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny,

4. Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria …………….…………..…., jako uczestnik Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Orzesze, działając w trybie art.23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Gminę Orzesze oraz przez Operatora w/w Programu.

5. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Orzesze, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.

6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, przy ul. Św. Wawrzyńca 21, który powierza (zgodnie z art.31 ustawy) przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu Operatorowi. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane w celu, o którym mowa w ust.6 niniejszego oświadczenia.

7. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania

...........................................................

(podpis czytelny)


Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oferta Wykonawcy na modernizację systemów grzewczych: kotłów węglowych, gazowych, na biomasę, układów solarnych * w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Orzesze”

Nazwa wykonawcy:

Adres

Telefon/fax

NIP

REGON

WWW

E-mail

Lp.

Załączniki - część podmiotowa

1.

Dokument potwierdzający do występowania w obrocie prawnym: KRS / wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP

2.

Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty)

3.

Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcę modernizacji w ilości minimum 5 potwierdzony pisemnymi referencjami (w tym co najmniej 2 dotyczące montażu układu solarnego)

4.

Dokumentacja potwierdzającą przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem oraz stwierdzające prawo do wykonywania zawodu

5.

Autoryzacja minimum 1 dostawcy urządzeń, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem producenta o solidarnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia w “Programie…..”

6.

Notarialnie potwierdzone lub w oryginale, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producentów którzy udzielili autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty oraz zakres gwarancji

7.

Oświadczenia o:
- akceptacji warunków określonych w Regulaminie,
- dochodzeniu wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego,
- spełnieniu warunków określonych w załączniku do oferty,
- udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres co najmniej 24 miesięcy,
- przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki do 24 godzin od momentu zgłoszenia,

8.

Zaświadczenie z banku o numerze rachunku na który mają być przekazywane środki

9.

Oświadczenie o spełnianiu przepisów art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych

10.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50.000 PLN.

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawca zobowiązuje się co 12 miesięcy przedkładać oświadczenie dot. niezmienionych danych określonych w pkt 1, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami określonymi w pkt 2 oraz przedstawiać nową polisę określoną w pkt 10. *niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty - część przedmiotowa

Lp.

Załączniki – Układy solarne

1.

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)

3.

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

4.

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Lp.

Załączniki – Nowe źródła ciepła

1.

Świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” (wydane przez laboratorium akredytowane) dla kotłów na paliwo stałe

2.

Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.

Deklaracja producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR – dla kotłów na paliwo stałe

4.

Zaświadczenie stwierdzające, że dostarczane urządzenie posiada minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa – opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika – dla kotłów na paliwo stałe

5.

Deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)

6.

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

7.

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60-cio miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »