| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świnnej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala. co następuje:

§ 1. Określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świnnej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/11
Rady Gminy Świnna
z dnia 18 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świnnej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy Świnna spośród przedstawicieli zgłoszonych przez wymienione poniżej jednostki, instytucje oraz organizacje:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej,

2) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świnnej,

3) placówki oświatowe,

4) placówki ochrony zdrowia

5) policję,

6) organizacje pozarządowe,

7) kuratorów sądowych.

2. Wójt Gminy może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy Świnna z podmiotami o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta.

5. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

- w trybie właściwym dla jego powołania.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu w celu dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do 30 dni od daty zawarcia wszystkich porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego .

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

11. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu

12. Zespół może tworzyć grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, a także osoby spoza zespołu zaproszone do współpracy przez przewodniczącego Zespołu.

13. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z udziałem poszczególnych grup roboczych.

14. Liczbę członków grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb i indywidualnego przypadku.

15. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

16. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »