| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świnnej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala. co następuje:

§ 1. Określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świnnej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki


Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/11
Rady Gminy Świnna
z dnia 18 marca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świnnej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy Świnna spośród przedstawicieli zgłoszonych przez wymienione poniżej jednostki, instytucje oraz organizacje:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej,

2) Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świnnej,

3) placówki oświatowe,

4) placówki ochrony zdrowia

5) policję,

6) organizacje pozarządowe,

7) kuratorów sądowych.

2. Wójt Gminy może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy Świnna z podmiotami o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta.

5. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

- w trybie właściwym dla jego powołania.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu w celu dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt w terminie do 30 dni od daty zawarcia wszystkich porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego .

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

11. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu

12. Zespół może tworzyć grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, a także osoby spoza zespołu zaproszone do współpracy przez przewodniczącego Zespołu.

13. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z udziałem poszczególnych grup roboczych.

14. Liczbę członków grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb i indywidualnego przypadku.

15. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

16. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »