| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala

§ 1.

Przyjąć Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowej Uchwały, zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Zabrze.

§ 3.

Wnioski o przyznanie dotacji, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, będą rozpatrywane na zasadach i w trybie w niej przewidzianych.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIX/669/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne ze środków budżetu Gminy Zabrze pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo - Chojnacka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/67/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIAZANYCH ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w formie jednorazowej dotacji przedsięwzięć związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2. System ogrzewania proekologicznego obejmuje:

a) ogrzewanie gazem, olejem opałowym, drewnem, energią elektryczną,

b) ogrzewanie przy użyciu ekologicznego niskoemisyjnego kotła węglowego,

c) podłączenie do sieci ciepłowniczej.

3. Dofinansowaniem objęte są nakłady finansowe poniesione na:

a) zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem, drewnem oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną,

b) podłączenie do sieci ciepłowniczej.

4. O dofinansowanie mogą ubiegać:

a) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze,

b) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze,

c) wspólnoty mieszkaniowe.

5. Nie przyznaje się dofinansowania na:

a) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

b) wymianę istniejącego proekologicznego sposobu ogrzewania.

6. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany adres budynku mieszkalnego lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym.

7. Urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały zainstalowane.

8. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym. Likwidacja nie dotyczy pieców kaflowych wykorzystanych jako piece akumulacyjne oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.

9. W przypadku kotłów na paliwa stałe, dofinansowaniem objęte są wyłącznie kotły retortowe z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym, nie posiadające dodatkowego rusztu.

10. Kotły grzewcze na paliwo stałe powinny spełniać następujące warunki:

a) emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3, SO2 ≤ 1000 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3 , Pył ≤ 100 mg/m3 , zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m3 16 WWA wg EPA ≤ 5 mg/m3, b(a)P ≤ 100 μg/m3,

b) sprawność cieplna ≥78 %,

potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikat energetyczno-emisyjny) wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

c) urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2004, Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.)

11. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku.

12. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej, odbiorów kominiarskich, montażu kotłów i innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

13. W przypadku powrotu do poprzedniego systemu ogrzewania w okresie trzech lat od uzyskania dofinansowania, kwota dofinansowania podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 2.

1. Kwotę dofinansowania, o którym mowa w § 1 ustala się w wysokości 2 000 zł dla jednego lokalu mieszkalnego.

2. Kwotę dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych realizujących zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne bądź poprzez przyłączenie do sieci cieplnej ustala się w wysokości 1 500 zł dla 1 lokalu mieszkalnego.

3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 60% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenia się do sieci ciepłowniczej.

§ 3.

1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dofinansowania. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.

2. Wnioski o dofinansowanie będą opiniowane i weryfikowane przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Zabrze, wg kolejności ich złożenia.

3. W skład Komisji, o której mowa w pkt 2, wchodzą przedstawiciele:

a) a) Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Zabrzu (poprzez wyrażenie woli uczestnictwa),

b) Wydziału Ekologii Urzędu Miasta w Zabrzu,

c) Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Zabrzu,

d) Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Zabrzu.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Prezydenta Miasta Zabrze.

5. Komisja sporządza ze swoich czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Zastępcy Prezydenta Miasta.

6. Na podstawie zatwierdzonego protokołu sporządzane są z Wnioskodawcami, umowy cywilno- prawne.

7. Umowa powinna zawierać, m.in.:

a) cel na jaki dotacja została przyznana,

b) określenie wysokości dotacji i tryb płatności,

c) określenie terminu realizacji przedmiotu umowy,

d) tryb kontroli wykonania zadania,

e) określenie warunków rozliczenia dotacji.

8. Dofinansowanie podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

9. Wnioski o przyznanie dofinansowania będą przyjmowane na bieżąco do 30 października każdego roku i będą rozpatrzone do końca każdego roku. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych zapisanych w budżecie gminy na dany rok.

10. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu.

§ 4.

1. W okresie trzech lat od uzyskania dofinansowania upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta w Zabrzu mają prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie korzystania z dofinansowanego urządzenia grzewczego.

2. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta w Zabrzu przy ul. Wolności 286, Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronach Internetowych Urzędu Miasta w Zabrzu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »