| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/94/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustalić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - w formie określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr VII/94/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W CHORZOWIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

1) Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej Zespołem podejmuje, integruje i koordynuje działania służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Chorzów.

2) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta,

b) Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) Ośrodka Wsparcia Rodziny,

d) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e) Policji,

f) Ochrony zdrowia,

g) Oświaty,

h) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Karnego oraz Kuratorskiej Służby Sądowej),

i) Prokuratury Rejonowej,

j) Organizacji pozarządowych.

3) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chorzów spośród kandydatów wskazanych w sposób określony w punkcie 4, 5 i 6.

4) Przedstawicieli jednostek/instytucji oraz służb, o których mowa w punkcie 2 e, f, h. i, zwanych dalej jednostkami, do udziału w pracach Zespołu imiennie wskazują osoby kierujące jednostkami. Liczbę przedstawicieli jednostek oraz osoby przedstawicieli określą porozumienia zawarte przez Prezydenta Miasta Chorzów z poszczególnymi jednostkami.

5) Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani zostaną spośród kandydatów zgłoszonych przez organy statutowe tych podmiotów. Prezydent Miasta zamieszcza ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków zespołu z ramienia organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatów. Wyłonienia kandydatów dokona Prezydent Miasta Chorzów, biorąc pod uwagę w szczególności zakres realizowanych przez podmiot zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z wybranymi podmiotami Prezydent Miasta zawrze stosowne porozumienia.

6) Wyboru przedstawicieli z jednostek Miasta dokonuje Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7) Skład osobowy oraz zadania Zespołu określone zostaną w zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów.

8) Pierwsze spotkanie Zespołu zwołane zostanie przez Prezydenta Miasta Chorzów nie później niż 30 dni od jego powołania.

9) Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

10) Zespół wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Zespołu. Z wyborów sporządza się protokół.

11) Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

12) Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

a) reprezentowanie Zespołu,

b) ustalanie terminów spotkań,

c) zwoływanie spotkań,

d) prowadzenie spotkań Zespołu,

e) ustalanie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

f) powierzanie poszczególnym członkom zespołu wykonywania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań zespołu,

g) tworzenie, koordynowanie i nadzorowanie pracy grup roboczych,

h) inne czynności niezbędne do właściwej realizacji zadań zespołu.

13) Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. Ponadto, odwołanie może nastąpić na pisemny wniosek przewodniczącego, wiceprzewodniczącego o odwołanie z pełnienia przez nich w/w funkcji.

14) Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Spotkania zespołu są protokołowane.

15) W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzone są grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie zespołu, a także osoby spoza zespołu zaproszone do współpracy przez przewodniczącego zespołu.

16) Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na okres 3 lat zwany kadencją.

17) Odwołanie Zespołu lub poszczególnych jego członków następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta:

a) W przypadku nie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przez Radę Miasta,

b) na wniosek przewodniczącego Zespołu w przypadku:

- nie uczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym nieusprawiedliwionych nieobecności powtarzających się wielokrotnie,

- rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jego składzie,

- wykonywania przez członka Zespołu czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Zespołu lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności, w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

- w przypadku okoliczności utrudniających dalszą pracę członka Zespołu.

c) na pisemny wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

d) na pisemny wniosek członka zespołu o rezygnację z udziału w pracach Zespołu.

18) Członkowie Zespołu pełnią funkcje w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Za pracę w Zespole nie przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie.

19) Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »