| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/94/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustalić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania - w formie określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr VII/94/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W CHORZOWIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

1) Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej Zespołem podejmuje, integruje i koordynuje działania służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Chorzów.

2) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta,

b) Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) Ośrodka Wsparcia Rodziny,

d) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e) Policji,

f) Ochrony zdrowia,

g) Oświaty,

h) Sądu Rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Karnego oraz Kuratorskiej Służby Sądowej),

i) Prokuratury Rejonowej,

j) Organizacji pozarządowych.

3) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chorzów spośród kandydatów wskazanych w sposób określony w punkcie 4, 5 i 6.

4) Przedstawicieli jednostek/instytucji oraz służb, o których mowa w punkcie 2 e, f, h. i, zwanych dalej jednostkami, do udziału w pracach Zespołu imiennie wskazują osoby kierujące jednostkami. Liczbę przedstawicieli jednostek oraz osoby przedstawicieli określą porozumienia zawarte przez Prezydenta Miasta Chorzów z poszczególnymi jednostkami.

5) Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani zostaną spośród kandydatów zgłoszonych przez organy statutowe tych podmiotów. Prezydent Miasta zamieszcza ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków zespołu z ramienia organizacji pozarządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatów. Wyłonienia kandydatów dokona Prezydent Miasta Chorzów, biorąc pod uwagę w szczególności zakres realizowanych przez podmiot zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z wybranymi podmiotami Prezydent Miasta zawrze stosowne porozumienia.

6) Wyboru przedstawicieli z jednostek Miasta dokonuje Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7) Skład osobowy oraz zadania Zespołu określone zostaną w zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów.

8) Pierwsze spotkanie Zespołu zwołane zostanie przez Prezydenta Miasta Chorzów nie później niż 30 dni od jego powołania.

9) Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

10) Zespół wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Zespołu. Z wyborów sporządza się protokół.

11) Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

12) Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

a) reprezentowanie Zespołu,

b) ustalanie terminów spotkań,

c) zwoływanie spotkań,

d) prowadzenie spotkań Zespołu,

e) ustalanie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

f) powierzanie poszczególnym członkom zespołu wykonywania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań zespołu,

g) tworzenie, koordynowanie i nadzorowanie pracy grup roboczych,

h) inne czynności niezbędne do właściwej realizacji zadań zespołu.

13) Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. Ponadto, odwołanie może nastąpić na pisemny wniosek przewodniczącego, wiceprzewodniczącego o odwołanie z pełnienia przez nich w/w funkcji.

14) Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Spotkania zespołu są protokołowane.

15) W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzone są grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie zespołu, a także osoby spoza zespołu zaproszone do współpracy przez przewodniczącego zespołu.

16) Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na okres 3 lat zwany kadencją.

17) Odwołanie Zespołu lub poszczególnych jego członków następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta:

a) W przypadku nie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przez Radę Miasta,

b) na wniosek przewodniczącego Zespołu w przypadku:

- nie uczestniczenia członka w posiedzeniach Zespołu, w tym nieusprawiedliwionych nieobecności powtarzających się wielokrotnie,

- rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w jego składzie,

- wykonywania przez członka Zespołu czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Zespołu lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności, w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

- w przypadku okoliczności utrudniających dalszą pracę członka Zespołu.

c) na pisemny wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

d) na pisemny wniosek członka zespołu o rezygnację z udziału w pracach Zespołu.

18) Członkowie Zespołu pełnią funkcje w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Za pracę w Zespole nie przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie.

19) Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »