| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/98/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustala się statut Żłobka Miejskiego w Chorzowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc statut Żłobka Miejskiego w Chorzowie stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/284/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia Żłobka Nr 2 w Chorzowie z siedzibą przy ul. Pocztowej 3 w publiczny zakład opieki zdrowotnej – Żłobek Miejski z siedzibą w Chorzowie przy ul. Pocztowej 3 oraz nadania mu statutu z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr VII/98/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Statut Żłobka Miejskiego w Chorzowie

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Żłobek Miejski w Chorzowie, zwany dalej Żłobkiem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną miasta Chorzów, działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.

2. Organem, który utworzył Żłobek jest Miasto Chorzów.

3. Żłobek działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

c) niniejszego statutu,

d) innych przepisów dotyczących gminnych jednostek budżetowych.

4. Obszarem działalności Żłobka jest teren administracyjny miasta Chorzów.

5. Siedziba Żłobka mieści się w Chorzowie przy ul. Pocztowej 3.

6. Żłobek działa przez cały rok za wyjątkiem ustalonej w II kwartale roku kalendarzowego przerwy, która może trwać maksymalnie 1 miesiąc (30 dni kalendarzowych).

7. Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Rozdział II.
Cel, zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 2.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

§ 3.

W szczególności zadaniem Żłobka jest:

a) troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im fachowej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,

b) troska o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,

c) kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia oraz współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,

d) rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troska o estetykę otoczenia,

e) zapewnienie prawidłowego żywienia dostosowanego do wieku i ograniczeń dietetycznych.

§ 4.

Żłobek organizuje proces opiekuńczy, wychowawczy oraz edukacyjny odpowiednio do wieku i potrzeb środowiskowych uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny poprzez:

a) zapewnienie opieki fachowego personelu, wspieranie rozwoju zawodowego opiekunów,

b) przygotowanie we własnym zakresie prawidłowego wyżywienia,

c) praca opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna odbywa się według ustalonego rozkładu dnia odpowiednio do potrzeb dzieci w zakresie opieki, wychowania, organizowanych zajęć dydaktycznych. Obejmuje ona proste zabawy, prace indywidualne i zespołowe, doświadczenia i przeżycia dzieci uzyskane w bezpośrednich kontaktach z otoczeniem społecznym i przyrodą,

d) rozkład dnia zapewnia właściwe proporcje czasu związane z wysiłkiem fizycznym, umysłowym, odpoczynkiem przebywaniem dzieci na wolnym powietrzu oraz reguluje pory posiłków.

§ 5.

1. Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.

2. Opieka nad dzieckiem jest odpłatna.

3. Na opłatę składają się:

a) miesięczna opłata za pobyt dziecka w Żłobku – bezzwrotna,

b) dzienne opłata za wyżywienie – zwrot następuje w przypadku nieprzerwanej nieobecności dziecka przekraczającej 3 dni robocze w obrębie miesiąca kalendarzowego,

c) opłata dodatkowa za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny.

4. Rodzaj oraz maksymalna wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku, do 10 godzin oraz opłatę za wydłużony pobyt dziecka ponad 10 godzinny wymiar ustala organ, który utworzył Żłobek.

5. W przypadku przyjęcia dziecka po 1 dniu miesiąca opłata stała jest naliczana proporcjonalnie według wzoru: stawka opłaty stałej / liczbę dni roboczych w miesiącu x ilość dni roboczych pozostałych do końca miesiąca.

6. Opłaty należy wnosić do 15 dnia miesiaca za miesiąc bieżący z góry, po tym terminie naliczne będą odsetki ustawowe od przeterminowanych należności. W przypadku wpłat na konto po 15 dniu miesiąca odsetki będą doliczane do następnej miesięcznej opłaty.

7. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie powyżej 3 dni roboczych w obrębie miesiąca kalendarzowego. Wyjątek stanowią nieobecności związane okresem zamknięcia placówki np. na czas usunięcia awarii. W takim przypadku rodzicom przysługuje prawo do zwrotu opłaty żywieniowej za każdy dzień.

§ 6.

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci objętych opieką Żłobka mają prawo do:

a) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,

b) wyznaczania osób, które oprócz nich maja prawo odbierać dziecko ze Żłobka,

c) uzyskania informacji na temat rodzaju zajęć prowadzonych w poszczególnych grupach wiekowych.

§ 7.

Dla zrealizowania swoich zadań Żłobek współpracuje z:

a) zakładami opieki zdrowotnej publicznymi i niepublicznymi,

b) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chorzowie,

c) Sądem Rodzinnym,

d) organizacjami społecznymi,

e) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Rozdział III.
Organizacja i zasady działania Żłobka

§ 8.

1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Chorzów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Dyrektor Żłobka czuwa nad realizacją zadań Żłobka i jest odpowiedzialny za całokształt jego funkcjonowania oraz reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor Żłobka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Żłobka.

§ 9.

Strukturę organizacyjną, specyfikę i szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Żłobka.

§ 10.

Zasady działania Żłobka regulują w szczególności następujące przepisy:

a) Regulamin Organizacyjny

b) Regulamin pracy

c) Regulamin wynagradzania

d) Regulamin premiowania

e) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział IV.
Zasady naboru

§ 11.

1. Zapisy do Żłobka odbywają się przez cały rok zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz w miarę istnienia wolnych miejsc.

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są kandydatury dzieci rodziców pracujących zawodowo za wyjątkiem osób rekomendowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Dzieci przyjmowane są do odpowiednich wiekowo, zgodnych z etapem rozwoju psychofizycznego, grup żłobkowych.

4. Liczba dzieci w grupie jest dostosowana do obowiązujących przepisów.

Rozdział V.
Mienie Żłobka i gospodarka finansowa

§ 12.

Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Żłobka i zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 13.

Mienie Żłobka stanowi oddana w zarząd nieruchomość oraz użyczone przez Miasto środki trwałe i przedmioty nietrwałe.

§ 14.

Gospodarkę finansową Żłobka określa ustawa o finansach publicznych.

Rozdział VI.
Nadzór nad Żłobkiem

§ 15.

Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

§ 16.

Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17.

Za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu ponosi odpowiedzialność Dyrektor Żłobka.

§ 18.

Zmiany statutu mogą być dokonywane z zachowaniem trybu przewidzianego dla jego ustanowienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »