| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej - gminnemu zakładowi budżetowemu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmanami) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala:

§ 1. Uchwalić statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VII/26/11
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 31 marca 2011 r.

Statut Gminnego Zkładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej


Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej zwany dalej "Zakładem" prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Zakład działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami),

2) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9, poz.43 z 1997 roku z późniejszymi zmianami)

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

4) Niniejszego statutu.

Rozdział I.
Przedmiot i zakres działania

§ 2. Pełna nazwa Samorządowego Zakładu Budżetowego brzmi:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej

Siedziba Zakładu: Pl. Kościuszki 41

42-265 Dąbrowa Zielona

Zakład może używać skrótu: GZGK

§ 3. Zakład działa na obszarze Gminy Dąbrowa Zielona

§ 4. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:

1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4. Targowisk i hal targowych,

5. Zieleni gminnej i zadrzewień,

6. Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Rozdział II.
Organizacja Zakładu

§ 5. 1. Zakładem kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, zatrudnienie Kierownika następuje na podstawie umowy o pracę.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

4. Kierownik Zakładu kieruje Zakładem oraz podległymi mu bezpośrednio pracownikami.

5. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony na wniosek Kierownika przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

6. Zasady wynagradzania pracowników Zakladu określają odrębne przepisy.

Rozdział III.
Działalność Zakładu

§ 6. 1. Kierownik Zakładu kieruje jednoosobowo działalnością Zakładu, reprezentuje go na zewnątrz przed organami i instytucjami, podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Kierownik Zakładu zaciąga zobowiazania do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zakładu zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Gospodarka finansowa

§ 7. podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przewidywane przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan nalezności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenie z budżetem gminy Dąbrowa Zielona.

1. Plan finansowy winien ujmować kwoty dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 8. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych właściwych aktów prawnych.

2. Kontrolę finansową i nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 9. Kierownik Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Rozdział IV.
Prawa i obowiązki pracowników

§ 10. Prawa i obowiązki pracowników określają:

1. Przepisy Kodeksu Pracy oraz innych ustaw regulujących status pracownika.

2. Regulamin pracy Zakładu.

3. Szczegółowe wewnętrzne akty prawne Zakładu.

Rozdział V.
Nadzór nad Zakładem

§ 11. 1. Merytoryczny nadzór, kontrolę nad działalnością statutową zakładu sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.

2. Kontrolę i ocenę pracy Kierownika Zakładu dokonuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2. Zmiany niniejszego statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Gminy Dąbrowa Zielona w drodze odrębenj uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »