| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/25/2011 Rady Gminy Hażlach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Hażlach

Rada Gminy Hażlach

stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hażlach", które zostało przyjęte uchwałą nr XIX/233/2000 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 października 2000r. wraz ze zmianą nr XXXVI/306/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 2 września 2010r.

uchwala:

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI HAŻLACH, zwaną dalej "planem".

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/276/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 lutego 2010 roku, przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Gminy Hażlach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Gminy Hażlach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków do powierzchni całkowitej działki;

2) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych;

3) "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;

4) "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do tekstu planu;

5) "powierzchni pod zabudowę" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek powierzchni zabudowy liczony po zewnętrznym obrysie istniejących i projektowanych budynków do powierzchni całkowitej działki;

6) "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;

7) "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszego tekstu planu;

8) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

10) "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) U – teren zabudowy usługowej;

5) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

Rozdział 2.
Ustalenia

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się przeznaczenie – usługi nieuciążliwe, w tym: handlu i turystyki, z wykluczeniem usług: związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz skupu złomu;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDZ ustala się przeznaczenie – droga publiczna klasy zbiorczej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: U ustala się:

a) możliwość lokalizowania:

- wydzielonych lokali mieszkalnych;

- budynków gospodarczych;

- obiektów małej architektury;

- dojazdów, miejsc postojowych i garaży;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

b) możliwość wydzielania lokali mieszkalnych wyłącznie jako towarzyszących funkcji usługowej, o maksymalnym udziale 10% pow. użytkowej zabudowy;

c) maksymalna wysokość zabudowy: 13 m;

d) maksymalna intensywność zabudowy: 1,3;

e) maksymalna powierzchnia pod zabudowę: 70%;

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%;

g) stosowanie dachów o dowolnym wyrazie architektonicznym, w tym o maksymalnym nachyleniu: 45%;

h) zakaz lokalizowania reklam wyższych niż: 15 m, licząc od powierzchni terenu do ich najwyższego punktu.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania inwestycji, w tym usług, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze planu nie występują ani nie wyznacza się obiektów chronionych z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162., poz. 1568 z późn. zm.).

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na obszarze planu nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: U ustala się:

a) minimalna wielkość nowo wydzielonych działek pod zabudowę: 1000 m2;

b) minimalna szerokość frontów nowo wydzielonych działek pod zabudowę: 20 m;

c) kąt położenia granicy działki pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego: 800 ÷ 1000 ;

2) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDZ obejmującego część pasa drogowego ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających na: 7,5 m – pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

b) możliwość lokalizowania:

- miejsc postojowych;

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: U w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) dla usług handlu minimum: 6 miejsc postojowych na każde 100 m2 pow. sprzedaży;

b) dla usług pozostałych minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35 m2 usługowej powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;

3) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) możliwość lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) podczas prac inwestycyjnych nakazuje się uwzględnienie stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

5) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

b) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni;

c) możliwość stosowania zbiorników bezodpływowych do czasu budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojśćdo zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

b) obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

c) zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający, do czasu budowy kanalizacji;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

b) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie liniami napowietrznymi lub kablami podziemnymi, zgodnie ze standardami przyjętymi przez właściwy zakład energetyczny;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;

9) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

10) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;

b) budowę oraz przebudowę sieci teletechnicznej wyłącznie w standardzie kablowym podziemnym;

11) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi regulaminami.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu;

2) na terenie: KDZ możliwość budowy miejsc postojowych do czasu budowy drogi.

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) ustala się 5% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Hażlach.

§ 7. Tracą moc: Uchwała nr XIV/139/04 Rady Gminy Hażlach z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach – dla działki nr 1827/8, obręb Hażlach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/25/2011
Rady Gminy Hażlach
z dnia 30 marca 2011 r.

Plan zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/25/2011
Rady Gminy Hażlach
z dnia 30 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

dotyczy projektu planu miejscowego wsi Hażlach dla działki nr 1827/8

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszają-
cego uwagi

Treść
uwagi

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Ustalenia
projektu planu
dla nieruchomości której dotyczy
uwaga0

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza,
albo prezydenta*)
w sprawie rozpatrzenia
uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały
Nr II/25/2011
z dnia 30.03.2011r.

Uwagi

Uwaga uwzględ-niona

Uwaga
ieuwzglę-
dniona

Uwaga uwzględ-niona

Uwaga nieuwzglę-
dniona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Załączniki:

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

................................................................

................................................................
................................................................
Wójt Gminy

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/25/2011
Rady Gminy Hażlach
z dnia 30 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego uchwałą nr XXXII/276/10 z dnia 25.02.2010r. położonego w Hażlachu w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Podstawy prawne i przedmiot rozstrzygnięć.

Podstawę prawną opracowania stanowią następujące akty prawne :

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 tekst jednolity z p.zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z p.zm.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz.1240 )

Przedmiotem rozstrzygnięcia jest określony w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sposób realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

Niniejsza zmiana nie powoduje konieczności realizacji zadań inwestycyjnych należących do zadań własnych gminy Hażlach

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »