| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 76/VII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłobucku

Na postawie art.18 ust.2 pkt 15, art .40 ust.1, art .41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kłobucku uchwala:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłobucku, zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

a) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku,

b) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku,

c) przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku,

d) przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłobucku,

e) przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia,

f) przedstawiciel organizacji pozarządowych,

g) kurator sądowy.

2. W celu powołania Zespołu Burmistrz zwraca się do instytucji wskazanych w ust. 1 o wskazanie na piśmie w terminie siedmiu dni kandydata na członka Zespołu. W przypadku kuratora sądowego Burmistrz zwraca się do właściwego Prezesa Sądu.

3. Skład Zespołu ustala imiennie Burmistrz w drodze zarządzenia.

4. Członek Zespołu może zostać odwołany przez Burmistrza:

a) w razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zespole,

b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust. l, który go desygnował,

c) na wniosek Zespołu.

5. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Burmistrza

§ 3. 1. Zespół działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie na wniosek któregokolwiek z członków Zespołu.

2. Posiedzenia zwoływane są poprzez zawiadomienie pisemne, telefoniczne, pocztą elektroniczną, faksem albo inny sposób, tak aby członek o terminie posiedzenia wiedział co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten można skrócić do trzech dni.

3. Zespół w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków Zespołu chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

a) datę posiedzenia,

b) wskazanie obecnych na posiedzeniu,

c) przedmiot podjętych uchwał,

d) treść podjętych uchwał,

e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

5. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz w zarządzeniu o powołaniu członków tego Zespołu.

6. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej Przewodniczącym Zespołu.

7. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

8. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby niebędące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność

9. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie gminy Kłobuck na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych.

10. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, do którego zadań należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządzanie protokołu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu.

§ 4. 1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

2. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach

3. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

4. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej

5. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań.

6. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

7. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Kłobucku


Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »