| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 09.051.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Nadaje się statut zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/116/2003 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego zmieniona Uchwałą Nr XXV/270/2004 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zmiany statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 09.051.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

STATUT ZAKŁADU DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w KRZEPICACH - tekst jednolity

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z pózn. zm. ),

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zmianami),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616),

- uchwały Nr 71/ XIII /91 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego,

- niniejszego statutu .

§ 2. 1. Zakład jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Siedzibą Zakładu jest miasto Krzepice ul. Targowa Nr 19.

2. W Zakładzie wyodrębnia się 2 oddziały:

- Oddział wykonawstwa robót, usług i zaopatrzenia z siedzibą w Krzepicach ul. Targowa 19,

- Oddział gospodarki wodno-ściekowej z siedzibą w Krzepicach ul. Mickiewicza 36.

Rozdział 2.
CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. Celem Zakładu jest odpłatne wykonywanie w imieniu i na rzecz Gminy Krzepice jej zadań własnych w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) lokalnego transportu zbiorowego,

3) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

4) targowisk i hal targowych,

5) zieleni, zadrzewień i lasów gminnych,

6) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

§ 4. Przedmiotem działalności Zakładu jest:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody

b) eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

c) utrzymywanie w sprawności gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

d) utrzymanie w sprawności gminnych ujęć wody oraz sieci wodociągowych,

e) budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwanie bieżących awarii na sieci

f) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

g) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

h) określanie warunków technicznych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,

i) wykonywanie na zasadach uzgodnionych w umowie z inwestorem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

j) prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - będących w eksploatacji Zakładu)

2. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

a) eksploatacja składowiska odpadów komunalnych zgodnie z Instrukcją obsługi składowiska,

b) prowadzenie lokalnych punktów gromadzenia odpadów na terenie gminy,

c) odzyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych z odpadów,

d) likwidowanie dzikich wysypisk,

e) realizowanie zawartych umów w sprawie odbioru odpadów na wysypisko,

f) transport odpadów komunalnych z terenu gminy,

g) likwidowanie ewentualnych uciążliwości składowiska dla otoczenia,

h) prowadzenie punktów zbierania padliny.

3. W zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

a) realizowanie dowozu dzieci do szkół gminnymi środkami transportu.

4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi pozostającymi we władaniu gminy:

a) administrowanie budynkami i przyległymi do nich terenami przydomowymi stanowiącymi własność komunalną,

b) utrzymanie w należytym stanie komunalnej substancji mieszkaniowej,

c) prowadzenie remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,

d) obsługa mieszkańców wynikająca z zadań wynajmującego oraz innych obowiązków prawem przewidzianych.

5. W zakresie targowisk i hal targowych:

a) zarząd placami targowymi i przynależnymi do nich urządzeniami targowymi stanowiącymi własność Gminy Krzepice,

b) zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji placów targowych i ich urządzeń w zakresie wynikającym z regulaminu targowiska.

6. W zakresie zieleni, zadrzewień i lasów gminnych:

a) utrzymanie i konserwacja gminnych parków oraz gminnych terenów zielonych,

b) realizowanie gospodarki leśnej w lasach będących własnością Gminy Krzepice w tym pozyskiwanie drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

c) zachowanie w lasach roślinności leśnej,

d) ponowne wprowadzenie roślinności leśnej,

e) wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych,

f) przebudowa drzewostanu,

g) zabiegi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

7. W zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

a) utrzymanie, remont i budowa dróg i ulic,

b) utrzymanie czystości ulic, chodników, parkingów, placów, zieleńców w tym zimowe utrzymanie dróg oraz odśnieżania chodników i parkingów,

c) organizacja ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,

d) utrzymanie poboczy dróg w tym także udrażnianie rowów i przepustów będących w zarządzie gminy.

8. W pozostałym zakresie świadczenie usług:

a) wywozu nieczystości stałych i płynnych,

b) robót remontowo-budowlanych w obiektach i urządzeniach będących własnością Gminy Krzepice,

c) inne usługi z zakresu użyteczności publicznej.

9. Prowadzenie w imieniu i na rzecz Gminy Krzepice inwestycji obejmujących zakres działalności Zakładu.

10. Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 5. 1. Zakładem zarządza Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Krzepic.

3. Dyrektor Zakładu zarządza samodzielnie Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie objętym statutem, a także na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. Dyrektor Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy kierowników oddziałów i głównego księgowego.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań i obowiązków Dyrektora Zakładu należy:

- czuwanie nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,

- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie,

- pełnienie funkcji zwierzchnika wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.

2. Do podstawowych zadań i obowiązków kierowników oddziałów należy:

- działanie w granicach umocowania udzielonego przez dyrektora,

- czuwanie nad wykonaniem przez oddział zadań statutowych,

- pełnienie funkcji zwierzchnika bezpośredniego pracowników zatrudnionych w oddziale.

3. Do podstawowych zadań i obowiązków głównego księgowego należy wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości zakładu, określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat stanowiący załącznik do statutu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną zakładu, zakres działania komórek organizacyjnych i oddziałów, podział czynności, uprawnień i odpowiedzialność osób pełniących funkcje samodzielne określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony na wniosek Dyrektora Zakładu przez Burmistrza Krzepic.

Rozdział 4.
MIENIE ZAKŁADU

§ 8. 1. Zakład zarządza mieniem komunalnym w granicach potrzeb określonych w § 4, które nie jest w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jst), koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jst, .

2. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od Burmistrza Krzepic informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, Dyrektor Zakładu zatwierdza plan finansowy Zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

3. W planie finansowym zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

4. Dyrektor zakładu może dokonywać zmiany w planie kosztów zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkiem określonym w ust.3.

5. Inne niż wymienione w ust.4 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Krzepice.

§ 10. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla zakładów budżetowych oraz sporządza na tej podstawie sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej stosując w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

2. Zakład rozlicza się z budżetem gminy.

3. Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Zakład pokrywa z uzyskiwanych przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy ustalanej corocznie w uchwale budżetowej.

4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład wpłaca do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem prowadzi Skarbnik Gminy.

6. Szczegółową działalność Zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statutowej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania czynszu regulują odrębne przepisy prawne.

§ 11. W zakresie prowadzonej działalności Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej posiada zdolność sądową.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 12. 1. Prawa i obowiązki pracowników określają:

- ustawa Kodeksu Pracy

- wewnętrzne regulaminy zakładowe.

2. System wynagradzania pracowników reguluje regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej zatwierdzony przez Dyrektora zakładu.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD ZAKŁADEM

§ 13. Bezpośredni nadzór oraz kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Krzepic.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2. Zmiany statutu zakładu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 09.051.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

STRUKTURA ORG SCHEMAT

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »