| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 09.051.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Nadaje się statut zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/116/2003 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego zmieniona Uchwałą Nr XXV/270/2004 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zmiany statutu Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 09.051.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

STATUT ZAKŁADU DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w KRZEPICACH - tekst jednolity

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z pózn. zm. ),

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zmianami),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616),

- uchwały Nr 71/ XIII /91 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego,

- niniejszego statutu .

§ 2. 1. Zakład jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Siedzibą Zakładu jest miasto Krzepice ul. Targowa Nr 19.

2. W Zakładzie wyodrębnia się 2 oddziały:

- Oddział wykonawstwa robót, usług i zaopatrzenia z siedzibą w Krzepicach ul. Targowa 19,

- Oddział gospodarki wodno-ściekowej z siedzibą w Krzepicach ul. Mickiewicza 36.

Rozdział 2.
CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. Celem Zakładu jest odpłatne wykonywanie w imieniu i na rzecz Gminy Krzepice jej zadań własnych w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) lokalnego transportu zbiorowego,

3) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

4) targowisk i hal targowych,

5) zieleni, zadrzewień i lasów gminnych,

6) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

§ 4. Przedmiotem działalności Zakładu jest:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody

b) eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

c) utrzymywanie w sprawności gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

d) utrzymanie w sprawności gminnych ujęć wody oraz sieci wodociągowych,

e) budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwanie bieżących awarii na sieci

f) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

g) dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie,

h) określanie warunków technicznych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,

i) wykonywanie na zasadach uzgodnionych w umowie z inwestorem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

j) prowadzenie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków - będących w eksploatacji Zakładu)

2. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

a) eksploatacja składowiska odpadów komunalnych zgodnie z Instrukcją obsługi składowiska,

b) prowadzenie lokalnych punktów gromadzenia odpadów na terenie gminy,

c) odzyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych z odpadów,

d) likwidowanie dzikich wysypisk,

e) realizowanie zawartych umów w sprawie odbioru odpadów na wysypisko,

f) transport odpadów komunalnych z terenu gminy,

g) likwidowanie ewentualnych uciążliwości składowiska dla otoczenia,

h) prowadzenie punktów zbierania padliny.

3. W zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

a) realizowanie dowozu dzieci do szkół gminnymi środkami transportu.

4. W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi pozostającymi we władaniu gminy:

a) administrowanie budynkami i przyległymi do nich terenami przydomowymi stanowiącymi własność komunalną,

b) utrzymanie w należytym stanie komunalnej substancji mieszkaniowej,

c) prowadzenie remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,

d) obsługa mieszkańców wynikająca z zadań wynajmującego oraz innych obowiązków prawem przewidzianych.

5. W zakresie targowisk i hal targowych:

a) zarząd placami targowymi i przynależnymi do nich urządzeniami targowymi stanowiącymi własność Gminy Krzepice,

b) zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji placów targowych i ich urządzeń w zakresie wynikającym z regulaminu targowiska.

6. W zakresie zieleni, zadrzewień i lasów gminnych:

a) utrzymanie i konserwacja gminnych parków oraz gminnych terenów zielonych,

b) realizowanie gospodarki leśnej w lasach będących własnością Gminy Krzepice w tym pozyskiwanie drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

c) zachowanie w lasach roślinności leśnej,

d) ponowne wprowadzenie roślinności leśnej,

e) wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych,

f) przebudowa drzewostanu,

g) zabiegi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

7. W zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

a) utrzymanie, remont i budowa dróg i ulic,

b) utrzymanie czystości ulic, chodników, parkingów, placów, zieleńców w tym zimowe utrzymanie dróg oraz odśnieżania chodników i parkingów,

c) organizacja ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,

d) utrzymanie poboczy dróg w tym także udrażnianie rowów i przepustów będących w zarządzie gminy.

8. W pozostałym zakresie świadczenie usług:

a) wywozu nieczystości stałych i płynnych,

b) robót remontowo-budowlanych w obiektach i urządzeniach będących własnością Gminy Krzepice,

c) inne usługi z zakresu użyteczności publicznej.

9. Prowadzenie w imieniu i na rzecz Gminy Krzepice inwestycji obejmujących zakres działalności Zakładu.

10. Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 5. 1. Zakładem zarządza Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Krzepic.

3. Dyrektor Zakładu zarządza samodzielnie Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie objętym statutem, a także na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. Dyrektor Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy kierowników oddziałów i głównego księgowego.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań i obowiązków Dyrektora Zakładu należy:

- czuwanie nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,

- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie,

- pełnienie funkcji zwierzchnika wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.

2. Do podstawowych zadań i obowiązków kierowników oddziałów należy:

- działanie w granicach umocowania udzielonego przez dyrektora,

- czuwanie nad wykonaniem przez oddział zadań statutowych,

- pełnienie funkcji zwierzchnika bezpośredniego pracowników zatrudnionych w oddziale.

3. Do podstawowych zadań i obowiązków głównego księgowego należy wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości zakładu, określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat stanowiący załącznik do statutu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną zakładu, zakres działania komórek organizacyjnych i oddziałów, podział czynności, uprawnień i odpowiedzialność osób pełniących funkcje samodzielne określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony na wniosek Dyrektora Zakładu przez Burmistrza Krzepic.

Rozdział 4.
MIENIE ZAKŁADU

§ 8. 1. Zakład zarządza mieniem komunalnym w granicach potrzeb określonych w § 4, które nie jest w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jst), koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jst, .

2. W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od Burmistrza Krzepic informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, Dyrektor Zakładu zatwierdza plan finansowy Zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

3. W planie finansowym zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

4. Dyrektor zakładu może dokonywać zmiany w planie kosztów zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkiem określonym w ust.3.

5. Inne niż wymienione w ust.4 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Krzepice.

§ 10. 1. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont dla zakładów budżetowych oraz sporządza na tej podstawie sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej stosując w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

2. Zakład rozlicza się z budżetem gminy.

3. Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Zakład pokrywa z uzyskiwanych przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy ustalanej corocznie w uchwale budżetowej.

4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład wpłaca do budżetu różnicę pomiędzy faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem prowadzi Skarbnik Gminy.

6. Szczegółową działalność Zakładu w zakresie planowania i sprawozdawczości statutowej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania czynszu regulują odrębne przepisy prawne.

§ 11. W zakresie prowadzonej działalności Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej posiada zdolność sądową.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 12. 1. Prawa i obowiązki pracowników określają:

- ustawa Kodeksu Pracy

- wewnętrzne regulaminy zakładowe.

2. System wynagradzania pracowników reguluje regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej zatwierdzony przez Dyrektora zakładu.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD ZAKŁADEM

§ 13. Bezpośredni nadzór oraz kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Krzepic.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2. Zmiany statutu zakładu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 09.051.2011
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

STRUKTURA ORG SCHEMAT

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »