| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Panki

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Panki oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kłobucku oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. 1. Na obszarze gminy Panki wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez cały rok,

2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne, przebywające w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka,

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę prowadzącego tego typu działalność lub podmiot prowadzący schronisko, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone na podstawie zgłoszeń mieszkańców kierowanych do Urzędu Gminy lub sołtysów,

2. Wyłapywanie zwierząt należy rozpocząć nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Urząd Gminy lub sołtysa,

3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu umieszczone zostaną w schronisku dla zwierząt,

4. Umieszczanie wyłapanych zwierząt oraz ich utrzymywanie w schronisku następować będzie na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko,

5. Dostarczone do schroniska zwierzęta będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich praw właścicielskich,

6. Właściciele zwierząt, w przypadku ustalenia ich tożsamości, będą obciążani kosztami wyłapywania, transportu i utrzymywania zwierząt w wysokości poniesionej przez Gminę.

§ 3. 1. Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach uprawnionych do wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy oraz adres schroniska, z którym podpisano umowę na umieszczenie w nim zwierząt po wyłapaniu,

2. Informacje podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 13/III/2001 Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Panki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »