| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Panki

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów przewidzianego w ustawie o odpadach oraz zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozu odpadów przewidzianego w ustawie o transporcie drogowym.

2) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wyposażona w:

a) miejsce do magazynowania pojemników i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

b) miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych do odbierania odpadów komunalnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia;

c) miejsce do mycia pojazdów i pojemników wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia; w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej umowy z innym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie;

3) dysponowanie specjalistycznymi pojazdami umożliwiającymi przywóz odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych selektywnie, w tym wielkogabarytowych, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

4) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług;

5) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi posiadającymi aktualne badanie techniczne (tj. dowód rejestracyjny lub aktualna umowa leasingu, najmu lub dokument potwierdzający inną formę posiadania pojazdów);

6) pojazdy powinny:

a) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i rozładunek odpadów komunalnych w sposób uniemożliwiający wysypywanie, rozwiewanie czy pylenie ładunku;

b) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i telefon firmy;

c) powinny być wyposażone w narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia terenu zanieczyszczonego w trakcie prac załadunkowych i transportu odpadów;

7) posiadanie aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku bądź unieszkodliwienia odpadów komunalnych, w szczególności surowców wtórnych (szkło, makulatura, plastik, metale), odpady biodegradowane, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte przenośne baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów.

2. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów oraz pojemników powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich;

2) zapewnienie usługi mycia, dezynfekcji i konserwacji pojemników, kontenerów i innych urządzeń do zbierania odpadów na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, z którym przedsiębiorca posiada podpisaną umowę (przynajmniej raz w roku);

3. Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

1) przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania odpadów na podstawie aktualnych umów do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejsca wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz zgodnie z zapisami art. 9 ust. 3 i 4 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) w przypadku, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zapewnią możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien we własnym zakresie zapewnić odzysk czy unieszkodliwianie lub posiadać podpisane umowy z podmiotami posiadającymi takie możliwości;

3) przedsiębiorca powinien posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym;

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełniania następujących wymagań:

1) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów przewidzianego w ustawie o odpadach oraz zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozu odpadów przewidzianego w ustawie o transporcie drogowym;

2) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz wyposażona w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych;

b) miejsce do mycia pojazdów wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia; w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej umowy z innym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie;

3) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług;

4) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne, które spełniają wymagania techniczne określone w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) i innych przepisach szczególnych;

5) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi (tj. dowód rejestracyjny lub aktualna umowa leasingu, najmu lub dokumentu potwierdzający inną formę posiadania pojazdów)

6) pojazdy powinny:

a) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i telefon firmy,

b) powinny być wyposażony w narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia terenu zanieczyszczonego w trakcie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) posiadanie aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

8) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę wykonania usługi, dane zleceniodawcy oraz ilość wywiezionych nieczystości ciekłych;

2. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich.

§ 3. W przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu w trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji informacji podanych w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »