| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Panki

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów przewidzianego w ustawie o odpadach oraz zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozu odpadów przewidzianego w ustawie o transporcie drogowym.

2) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wyposażona w:

a) miejsce do magazynowania pojemników i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

b) miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych do odbierania odpadów komunalnych wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia;

c) miejsce do mycia pojazdów i pojemników wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia; w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej umowy z innym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie;

3) dysponowanie specjalistycznymi pojazdami umożliwiającymi przywóz odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych selektywnie, w tym wielkogabarytowych, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

4) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług;

5) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi posiadającymi aktualne badanie techniczne (tj. dowód rejestracyjny lub aktualna umowa leasingu, najmu lub dokument potwierdzający inną formę posiadania pojazdów);

6) pojazdy powinny:

a) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i rozładunek odpadów komunalnych w sposób uniemożliwiający wysypywanie, rozwiewanie czy pylenie ładunku;

b) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i telefon firmy;

c) powinny być wyposażone w narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia terenu zanieczyszczonego w trakcie prac załadunkowych i transportu odpadów;

7) posiadanie aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku bądź unieszkodliwienia odpadów komunalnych, w szczególności surowców wtórnych (szkło, makulatura, plastik, metale), odpady biodegradowane, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte przenośne baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów.

2. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów oraz pojemników powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich;

2) zapewnienie usługi mycia, dezynfekcji i konserwacji pojemników, kontenerów i innych urządzeń do zbierania odpadów na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, z którym przedsiębiorca posiada podpisaną umowę (przynajmniej raz w roku);

3. Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

1) przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania odpadów na podstawie aktualnych umów do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w miejsca wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz zgodnie z zapisami art. 9 ust. 3 i 4 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) w przypadku, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w wojewódzkim planie gospodarki odpadami nie zapewnią możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien we własnym zakresie zapewnić odzysk czy unieszkodliwianie lub posiadać podpisane umowy z podmiotami posiadającymi takie możliwości;

3) przedsiębiorca powinien posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym;

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełniania następujących wymagań:

1) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów przewidzianego w ustawie o odpadach oraz zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia przewozu odpadów przewidzianego w ustawie o transporcie drogowym;

2) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz wyposażona w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych;

b) miejsce do mycia pojazdów wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia; w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej umowy z innym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie;

3) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług;

4) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami posiadającymi aktualne badania techniczne, które spełniają wymagania techniczne określone w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) i innych przepisach szczególnych;

5) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi (tj. dowód rejestracyjny lub aktualna umowa leasingu, najmu lub dokumentu potwierdzający inną formę posiadania pojazdów)

6) pojazdy powinny:

a) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i telefon firmy,

b) powinny być wyposażony w narzędzia służące do ręcznego uprzątnięcia terenu zanieczyszczonego w trakcie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

7) posiadanie aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

8) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę wykonania usługi, dane zleceniodawcy oraz ilość wywiezionych nieczystości ciekłych;

2. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich.

§ 3. W przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu w trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji informacji podanych w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »