| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą i w innych sprawach ważnych dla Gminy Jaworze mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji może wystąpić:

1) Wójt Gminy Jaworze,

2) Przewodniczący Rady Gminy Jaworze,

3) 1/3 ustawowej liczby radnych,

4) komisja stała Rady Gminy Jaworze,

5) klub radnych,

6) mieszkańcy Gminy Jaworze w liczbie co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Wójta Gminy Jaworze z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) propozycję terminu konsultacji,

3) zasięg terytorialny konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek mieszkańców powinien zawierać dodatkowo listę osób popierających wniosek wraz ze wskazaniem miejsca zamieszkania, numerem PESEL i podpisem.

5. Wójt Gminy Jaworze, podejmując rozstrzygnięcie o przeprowadzeniu konsultacji na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2-6, uwzględnia wagę przedmiotu konsultacji dla mieszkańców Gminy i koszty przeprowadzenia konsultacji. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w zdaniu 1, zapada w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w drodze zarządzenia.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 14 dni do Rady Gminy, która rozstrzygnięcie podejmuje w formie uchwały.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,

§ 4. 1. Wójt Gminy Jaworze wszczyna konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, winno określać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

7) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

8) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,

9) sposób pokrycia kosztów konsultacji.

§ 5. 1. Wójt Gminy Jaworze publikuje ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze, a także za pomocą innych mediów, np. lokalnej prasy samorządowej lub za pomocą afiszów rozwieszanych w miejscach publicznych.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie przedmiotu konsultacji,

2) termin i zakres konsultacji,

3) formę i tryb konsultacji.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami publikowana jest w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w szczególności:

1) poprzez badania ankietowe,

2) poprzez sondaże internetowe,

3) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy,

4) poprzez konsultacje pisemne.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 7. 1. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem:

1) lokalnych środków masowego przekazu,

2) strony internetowej,

3) Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Wójt Gminy wyniki konsultacji przedstawia Radzie Gminy na pierwszej sesji od zakończenia konsultacji.

§ 8. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Jaworze, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »