| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/135/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Mysłowice oraz zmiany Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr VIII/80/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Straży Miejskiej Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6. ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 133, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Nadać regulamin organizacyjny Straży Miejskiej Mysłowice, o treści jak w załączniku do Uchwały.

§ 2. W Uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr VIII/80/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Straży Miejskiej Mysłowice, zmienia się treść § 4 w ten sposób, że kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr X/135/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STRAŻY MIEJSKIEJ MYSŁOWICE

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Straży miejskiej Mysłowice, zwanej dalej Strażą Miejską.

§ 2. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 133, poz. 779 z późn. zm.).

3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r., Nr , poz. 1593 z późn. zm.).

4. statutu Straży Miejskiej Mysłowice.

5. niniejszego regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży miejskich.

Rozdział II - Struktura organizacyjna i zasady działania

§ 3. Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywania powierzonych zadań.

§ 4. 1. Strażą kieruje Komendant, zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Prezydenta Miasta Mysłowice, zwanego dalej Prezydentem Miasta, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

2. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice.

3. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

4. Straż Miejska jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

5. Czynności z zakresu prawa pracy pracy, w imieniu Straży Miejskiej, wykonuje Komendant.

§ 5. 1. Do zakresu działania Komendanta w szczególności należy:

1)zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowania jej działalnością;

2)reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji,organizacji oraz osób trzecich;

3)składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań Straży Miejskiej w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta;

4)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

2. Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i kompetencje realizuje upoważniony przez niego Zastępca.

3. Dla właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej, Komendant wydaje zarządzenie, regulaminy i polecenia służbowe.

§ 6. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży Miejskiej.

2. W skład Komendy Straży Miejskiej wchodzą:

1)Referat patrolowo - interwencyjny;

2)Zespół Organizacyjno - finansowy;

3)Zespół dyżurnych;

4)Samodzielne stanowisko do spraw postępowań wyjaśniających i wykroczeń;

5)Samodzielne stanowiska.

3. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu,

4. Dla realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć - poza ustaloną strukturą - doraźne zespoły złożone ze strażników i pracowników administracyjnych,

5. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i pracowników cywilnych Straży Miejskiej regulują przepisy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), tabela "G" oraz "H".

§ 7. 1. Do właściwego wykonywania zadań wyodrębnia się następujące stanowiska:

1)Komendant Straży Miejskiej,

2)Zastępca Komendanta Straży Miejskiej,

3)Kierownik,

4)Zastępca kierownika,

5)Starszy Inspektor Straży Miejskiej,

6)Inspektor Straży Miejskiej,

7)Młodszy Inspektor Straży Miejskiej,

8)Starszy specjalista Straży Miejskiej,

9)Specjalista Straży Miejskiej,

10)Młodszy specjalista Straży Miejskiej,

11)Starszy strażnik Straży Miejskiej,

12)Strażnik Straży Miejskiej,

13)Młodszy strażnik Straży Miejskiej,

14)Aplikant Straży Miejskiej,

15)Kierownik referatu,

16)Kierownik zespołu,

17)Inspektor,

18)Samodzielny referent,

19)Podinspektor,

20)Referent,

21)Główny księgowy.

2. Przy zajmowaniu stanowisk wyszczególnionych w ust. 1. pkt. 1 do 14 wymagane jest przeszkolenie, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;

Rozdział III - Zakres działania komórek organizacyjnych

§ 8. 1. Zastępca Komendanta organizuje i nadzoruje pracę podległych struktur w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.

2. Pracą referatu kieruje kierownik referatu a pod jego nieobecność zastępca kierownika.

3. Pracą zespołu dyżurnych kieruje wyznaczony przez Komendanta Straży Miejskiej strażnik.

§ 9. 1. Do zadań Referatu Patrolowo - interwencyjnego należy w szczególności:

1)ochrona porządku publicznego, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju w miejscach publicznych;

2)kontrola właścicieli i użytkowników nieruchomości prywatnych i innych pod kątem wykonywania przez nich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. , Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr LXXVIII//1137/10 Rady Miasta Mysłowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice;

3)współdziałanie z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz porządku publicznego a także współpraca w zakresie ustalonym w zawartym porozumieniu;

4)czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

5)informowanie dyżurnego Straży Miejskiej o stwierdzonych nieprawidłowościach oznakowania dróg i oświetlenia ulicznego oraz ujawnionych awariach, a w przypadkach zasadnych zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb;

6)współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

7)zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

8)ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

9)współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

10)doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

11)konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Mysłowice;

12)asystowanie w sytuacjach wymagających ochrony przy wykonywaniu czynności urzędowych przez pracowników Wydziałów Urzędu Miasta oraz pracowników organów podatkowych;

13)kontrola pobierania przez wyznaczone podmioty opłaty targowej;

14)kontrola przestrzegania przepisów porządkowych wydanych przez Wojewodę lub Uchwal Rady Miasta Mysłowice;

15)nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, występowanie z wnioskami o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu działania Straży;

16)wykonywanie innych zadań mieszczących się w kompetencjach Straży Miejskiej;

2. Do zadań Zespołu dyżurnych należy w szczególności:

1)przyjmowanie interwencji zgłaszanych telefonicznie lub osobiście przez mieszkańców;

2)prowadzenie książki interwencji;

3)w zależności od rodzaju, załatwianie interwencji osobiście lub przekazanie jej do załatwienia właściwej komórce;

4)sporządzanie dziennych raportów z przebiegu służby;

5)wprowadzanie danych do rejestru interwencyjnego SumPro;

6)prowadzenie komputerowej bazy wyników;

7)potwierdzanie danych personalnych i karalności osób legitymowanych,

8)w przypadkach zasadnych ustalanie w bazie SIT właścicieli gruntów leżących w granicach Miasta;

9)koordynowanie czynności wykonywanych przez patrole pełniące służbę w terenie,

3. Do zadań realizowanych w ramach Samodzielnego stanowiska do spraw postępowań wyjaśniających i wykroczeń należy szczególności:

1)prowadzenie czynności wyjaśniający w sprawach interwencji składanych przez mieszkańców lub nieprawidłowości ujawnianych przez strażników;

2)prowadzenie czynności w sprawach o wykroczenia;

3)kontrola prawidłowości nakładania i wypełniania druków mandatów karnych;

4)utrzymywania kontaktów z administratorami terenów oraz zarządcami budynków mieszkalnych w zakresie czystości i porządku na administrowanych przez nich terenach;

5)udział w rozprawach sądowych odbywających się na podstawie wniosków o ukaranie kierowanych przez Straż Miejską Mysłowice;

6)współpraca z Sądem Rejonowym w Mysłowicach;

7)współpraca z Wydziałem Prewencji oraz Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach;

8)współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mysłowicach w zakresie problemów występujących na terenie miasta;

9)inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4. Nadzór na działalnością Referatu Patrolowo - interwencyjnego i samodzielnego stanowiska do spraw postępowań wyjaśniających i wykroczeń sprawuje Kierownik a pod jego nieobecność zastępca kierownika.

5. Nadzór na działalnością Zespołu dyżurnych sprawuje Zastępca Komendanta.

§ 10. 1. Do zadań Zespołu Organizacyjno - finansowego należy w szczególności:

1)obsługa sekretariatu i ewidencjonowanie korespondencji;

2)prowadzenie gospodarki materiałowej i dbanie o sprzęt techniczny będący na wyposażeniu Straży Miejskiej;

3)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem technicznym, mundurowym i biurowym;

4)obsługa bazy danych i utrzymywanie w stałej sprawności systemu komputerowego;

5)prowadzenie spraw socjalnych i kadrowych pracowników w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

6)prowadzenie spraw postępowania mandatowego w zakresie zaopatrzenia Straży w druki mandatów karnych, sprawozdawczości oraz wystawianie tytułów wykonawczych za kary nałożone mandatem karnym kredytowym;

7)prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

8)prowadzenie księgowości majątkowej i finansowej;

9)kontrola prawidłowości wykonywania czynności związanych z windykacją mandatów karnych,

10)wykonywanie innych zadań w zakresie wskazanym przez Komendanta.

2. Nadzór na działalnością Zespołu Organizacyjno - finansowego sprawuje Główny Księgowy.

§ 11. Do zadań Kierownika Referatu Patrolowo - interwencyjnego należy między innymi:

1)Planowanie i bieżąca organizacja posterunków i patroli;

2)Szczegółowe określanie zadań dla pracowników referatu,

3)Koordynowanie działań w terenie i kontrola przebiegu służby;

4)Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w zakresie realizacji zadań realizowanych przez Straż Miejską;

5)Kontrola eksploatacji pojazdów służbowych Straży Miejskiej,

6)Wykonywania innych zadań w zakresie wskazanym przez Komendanta.

§ 12. 1. Stanowiska, rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży Miejskiej określają odrębne przepisy.

2. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa regulamin nadawany przez Komendanta.

3. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach określa Komendant.

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


Załącznik do Regulaminu organizacyjnego
Straży Miejskiej Mysłowice

Schemat organizacyjny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »