| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie komunalne nr 01/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 4 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec

zawarte pomędzy: Gminą Zawiercie , reprezentowaną przez: Ryszarda Macha – Prezydenta Miasta Zawiercie

a Gminą Ogrodzieniec reprezentowaną przez: Andrzeja Mikulskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ogrodzieniec - Anny Kuźniak

§ 1. W wykonaniu Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.03.2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Ogrodzieniec dotyczącego wspólnej realizacji komunikacji i Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Zawiercie w sprawie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Strony zawierają porozumienie, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Zawiercie prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec.

§ 2. Do zadań Gminy Zawiercie należy:

1) organizacja linii komunikacyjnych i dystrybucja biletów,

2) wykonywanie przewozów osób autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec,

3) wykonywanie remontów kapitalnych i bieżących autobusów,

4) wykonywanie przeglądów i dokonywanie rejestracji autobusów.

§ 3. 1. Gmina Ogrodzieniec przekazuje Gminie Zawiercie prowadzenie na jej terenie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na liniach: relacji Zawiercie - Ogrodzieniec - Podzamcze- Ogrodzieniec- Zawiercie ( długość trasy na terenie Gminy Ogrodzieniec 15 km, 7 kursów w dni powszednie i 5 kursów w dni świateczne, soboty i niedziele).

2. Przebieg lini komunikacyjnych i godzin przejazdu, określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się do uczestniczenia w kosztach realizacji tego zadania w ten sposób, że przekazuje dotację celową do 1 wzkm wykonywanego na jej terenie.

4. Przekazanie dotacji określonej w pkt. 3 następuje na rachunek Gminy Zawiercie w okresach miesięcznych z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 4. 1. Ceny biletów za przewozy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu regulują uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu.

2. Każdorazowa zmiana cen biletów będzie konsultowana ze stronami porozumienia.

3. Gmina Ogrodzieniec zobowiązuje się do organizacji i utrzymania w należytym stanie przystanków położonych na jej terenie.

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 3 wynosi 2,51 zł w 2011 roku.

2. Ustala się plan wozokilometrów dla Gminy Ogrodzieniec, który wynosi średnio 2.910 wzkm miesięcznie przez okres 5 lat, co szczegółowo reguluje załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

3. Gmina Zawiercie zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby świadczonych przewozów w przypadku zwłoki w uiszczeniu opłaty o której mowa w § 3, wynoszącej przynajmniej dwa pełne okresy płatności.

4. Przewozy zostaną uruchomione od dnia 01 listopada 2011r.

§ 6. Wielkość dotacji celowej o której mowa w § 3 na lata następne wyliczona zostanie w oparciu o plan wozokilometrów, który każda ze stron przedkładać będzie w terminie do 20 października każdego roku na rok następny oraz plan kosztów 1 wozokilometra przedstawiony przez ZKM Zawiercie w terminie do 20 października każdego roku, przy czym wysokość dotacji za wozokilometr nie może się zwiększyć w następnym roku w stosunku do roku poprzedniego o więcej niż o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

§ 7. 1. Gmina Ogrodzieniec określi w uchwale budżetowej kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację jej zadań własnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, powierzonego do wykonania Gminie Zawiercie.

2. Okresem rozliczeniowym dotacji celowej jest miesiąc kalendarzowy.

3. Podstawa płatności jest 1/12 kwoty dotacji celowej, obliczona zgodnie z wielkością wozokilometrów za miesiąc.

4. W razie zwłoki w terminowej zapłacie należności Gminie Zawiercie przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8. 1. Do dnia 31 stycznia następnego roku każdego roku kalendarzowego Gmina Zawiercie przedłoży Gminie Ogrodzieniec rozliczenie faktycznie wykonanych wozokilometrów za okres roku kalendarzowego , którego dotyczyła dotacja.

2. W przypadku stwierdzenia wykonania wozokilometrów w ilości mniejszej niż ilość ustalona w § 5 ust. 2 porozumienia , Gmina Zawiercie odliczy Gminie Ogrodzieniec część dotacji wynikającą z różnicy pomiędzy planowaną, a wykonaną ilością wozokilometrów.

3. Zmiana planowanych wozokilometrów może ulec zamianie poprzez zawarcie stosownego aneksu do porozumienia.

§ 9. 1. Żadna ze stron nie może odstąpić od porozumienia przez okres 5 lat od daty jego zawarcia, tj. do czasu zachowania trwałości projektu: Rozwój infrastruktury komunikacji publicznej w Zawierciu poprzez zakup i wdrożenie do eksploatacji autobusów z silnikiem EURO - 5, złożonego przez Gminę Zawiercie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet 7.2 Transport Publiczny - numer naboru: 07.02.00-075/09. Po upływie 5 lat od dnia zawarcia niniejszego porozumienia każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie za 3- miesięcznym okresenm wypowiedzenia złożonym drugiej stronie w formie pisemnej.

§ 10. Spory wynikłe ze stosowania niniejszego porozumienia rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Niniejsze porozumienie zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec


Andrzej Mikulski

Prezydent Miasta Zawiercie


Ryszard Mach


Skarbnik Gminy Ogrodzieniec


Anna Kuźniak

Załącznik Nr 1 do Porozumienia komunalnego Nr 01/2011
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 4 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Komunalnego Ogrodzieniec

Załącznik Nr 2 do Porozumienia komunalnego Nr 01/2011
Prezydenta Miasta Zawiercie
z dnia 4 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zal nr 2 do por ogrodzieniec

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »