| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Godów

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

§ 2. 1. W skład zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej "zespołem" wchodzą:

1)przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie,

2)przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

3)przedstawiciel Komisariatu Policji w Gorzycach,

4)przedstawiciel placówek oświatowych,

5)przedstawiciel placówek służby zdrowia,

6)przedstawiciel organizacji pozarządowych,

7)kurator sądowy.

2. W skład zespołu mogą być też powołani prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w liczbie po 1 przedstawicielu z każdego podmiotu.

3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami lub jednostkami.

4. Skład imienny zespołu zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Godów.

5. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy Godów z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Wójt Gminy Godów może odwołać członka zespołu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

a) na wniosek członka,

b) na wniosek instytucji, która go delegowała do pracy w zespole,

c) na wniosek przewodniczącego zespołu w uzasadnionych przypadkach.

§ 4. 1. Kadencja zespołu trwa 4 lata i jest zbieżna z okresem kadencji Rady Gminy Godów.

2. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Godów, w termnie 30 dni od daty zawarcia porozumień, o których mowa w § 2 ust. 5.

3. Przewodniczący zespołu jest wybierany na kadencję zespołu na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród pozostałych jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce i cel posiedzenia, o czym powiadamia członków zespołu nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

6. Posiedzenie zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków zespołu.

7. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

9. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków. Uchwały zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

10. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności informacje o przebiegu posiedzenia, opis działań do podjęcia, podjęte uchwały i listy obecności.

11. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Członkowie zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

13. Siedziba zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie pod adresem Gołkowice ulica Celna 51.

14. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany przedkładać Wójtowi Gminy Godów sprawozdanie roczne z prac zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

15. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu jest obowiązkowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »